İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayılarına bakıldığında Girne ilçesinin çıkaracağı milletvekili sayısının 7 Ocak 2018’deki Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine göre bir milletvekili arttığı, Güzelyurt ilçesinin ise bir milletvekili azaldığı görülüyor. 
YSK açıklamasında 79 bin 189 nüfuslu Lefkoşa ilçesinin çıkaracağı milletvekili sayısı 16, 62 bin 237 nüfuslu Gazimağusa’nın 13, 53 bin 261 nüfuslu Girne’nin 11, 25 bin 228 nüfuslu İskele’nin 5, 17 bin 490 nüfuslu Güzelyurt’un 3 ve 8 bin 464 nüfuslu Lefke ilçesinin ise 2 milletvekili olarak belirlendi. 
Ülke genelinde nüfus 245 bin 869 olarak açıklanırken toplam çıkacak milletvekili sayısı da 50 olarak yer alıyor.
SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE ADAYLIK İÇİN SON BAŞVURU 17 ARALIK’TA 
Seçim takvimine göre 14 Aralık Salı günü siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü olarak belirlenirken 17 Aralık Cuma günü de adaylık için başvurma günü olarak açıklandı. 
Başvuruların ardından 18 Aralık Cumartesi günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilân edilecek ve 19 Aralık Pazar günü ise Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü olacak, listeler askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalacak. 
Adaylar 26 Aralık Pazar günü kesinleşecek ve siyasal partilerle bağımsız adayların tüm seçim     sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması aynı gün gerçekleşecek. 
Kesinleşen adaylar, 27 Aralık Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilân edilecek ve Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme yapılacak. 
PROPAGANDA SÜRECİ 28 ARALIK’TA BAŞLAYACAK                  
Yüksek Seçim Kurulu seçim propagandasının başlangıç günü olarak 28 Aralık Salı gününü belirledi. 
Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü 2 Ocak, Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü 3 Ocak, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 8 Ocak olarak açıklandı. 
Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü 20 Ocak ve seçim propagandasının son günü de 22 Ocak olarak belirlendi. 
Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde oy verme günü 23 Ocak Pazar günü olacak. 
SEÇİM YASAKLARI 
Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar uygulanacak seçim yasakları da YSK tarafından duyuruldu. 
Yasaklar uyarınca, kamu görevlileri tarafsızlıklarını koruyacak; atama barem, nakiller, kaynak aktarımları, kırsal bölgelerde arsa dağıtımları, personel istihdamı, tabanca taşıma, akaryakıt istasyonu açma gibi izinler, yurttaşlığa kabul işlemleri durduruldu. 
Bunun birlikte; seçim sonuçları ilan edilinceye kadar Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin, yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapmaları, gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılması ve resmi ziyafet verilmesi yasaklandı. 
“KAMU GÖREVLİLERİ SEÇİMLERDE TARAFSIZLIKLARINI KORUMAK ZORUNDA”
Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, lise veya dengi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar ile kamu görevlileri seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorunda oldukları gibi bunların siyasal partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış veya yardımda bulunmaları, her türlü araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları veya bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasak olacak. 
Daha önce basılmış veya yayınlanmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kurala bağlı olacak. 
Devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese ve işletmelerde ve belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi, ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durduruldu. 
Ancak işletmenin çalışma şekli mevsimlik işçi çalıştırmayı gerektiriyorsa, hizmetlerinin devamı açısından mevsimlik olarak alınan işçiler; eğitim alanında kadro boşalması ve seçim tarihinin başladığı güne kadar doldurulmasının ve/veya istihdamının mümkün olmaması halinde geçici ve sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler; asistan hekimlerle imzalanacak sözleşmeler, sağlık alanında kadro     boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları, bu madde kurallarındaki yasaklara bağlı değildirler;
Adaylar, herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunamayacaklar. 
İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kuralları uyarınca başlanmış kaynak paketindeki kaynak dağıtımı, münferit kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, yeni kiralama ve yeni tahsis ile ilgili işlemlerin yapılması durduruldu. 
İlgili mevzuat uyarınca yapılan alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ve/veya Anayasa’nın 159’uncu maddesi kuralları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına kayıtlı bulunan malların kiralama işlemleri Konut Edindirme Yasası kuralları uyarınca kırsal bölgelerdeki yeni arsa dağıtımları durduruldu. 
Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kuralları uyarınca  İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemeyecek, akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin ve/veya izin verilemeyecek. 
Devlet ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri de durduruldu ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulunun iznine bağlı. 
Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemeyecek. 
Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durduruldu. 
Her ne ad altında ve her ne statüde olursa olsun ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamayacak. 
Başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası dahil yukarıda öngörülen süre içerisinde verdikleri kredileri en geç üç gün içerisinde Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getirir. 
Yasanın 80’inci maddesi uyarınca, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân  edilinceye kadar olan süre içinde Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müessese ve ortaklık ile diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlara ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla–açılış ve temel atma dahil-törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla yayınlarda bulunmak yasaklandı. 
Seçim yasaklarına ilişkin diğer maddeler şöyle: 
“Yasanın 81’inci maddesi uyarınca seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan  süre içinde; Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamazlar. Her ne amaçla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Başbakan ve bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları ile bağlıdırlar.
Yasanın 82’nci maddesi uyarınca seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri ile adayların yurt içinde yapacakları gezilere hiçbir kamu görevlisi katılamaz.” 

Editör: Haber Merkezi