banner185
banner151

YÖDAK Üyeleri: Avcı dokunulmaz değildir!

Bazı YÖDAK üyeleri Başkan Avcı konusunda açıklam ayaptı

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:10
YÖDAK Üyeleri: Avcı dokunulmaz değildir!

Bazı YÖDAK üyeleri YÖDAK Başkanı Turgay Avcı konusunda açıklama yaptı. Açıklamada şöyle deniliyor:

Değerli basın mensupları,

YÖDAK Yönetim Kurulu 25 Kasım 2022 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda Sn. Turgay Avcı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden 1985 yılında almış olduğunu beyan ettiği elektrik mühendisliği diplomasını incelemiş ve bu diplomanın KKTC’de verilen diplomalara denk olmadığına Sn. Avcı dışındaki tüm üyelerin oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda Sn. Avcı’nın kamuoyu ile paylaştığı diploma fotokopisinde şaibeli olabileceğine dair kuvvetli kuşku oluşması hasebiyle polise suç duyurusunda bulunulmuştur. Buna ilaveten Sn. Avcı bugün itibarıyla hala daha orijinal diplomasını YÖDAK üyelerine ve dolayısıyla kurula tevsik etmemesi de kayda geçirilmelidir.

YÖDAK, görev ve yetkileri yasalarca tanımlanmış, KKTC sınırları içinde Yüksek Öğrenim, Denklik ve Akreditasyon konusunda yetkili tek kurum olup, Yönetim Kurulu, YÖDAK’ın icra organıdır. YÖDAK üyelerinin göreve gelme yöntemleri ve gerekli hallerde görevden alınabilme yöntemleri dikkate alındığında YÖDAK’ın Yüksek Mahkeme üyelerinin benzer bir statü ile hareket ettikleri Başsavcılık’dan alınan görüşle de tespit edilmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında; YÖDAK Yönetim Kurulu’nun Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde almış olduğu kararlar, herkes için bağlayıcıdır. YÖDAK Başkanı olarak atanmış olmak, hiç kimseyi YÖDAK’ın üstünde ve dokunulmaz kılamaz. YÖDAK kararları, KKTC sınırları içinde yaşayan ve görev yapan herkes için eşit derecede geçerli ve bağlayıcıdır. YÖDAK Yönetim Kurulu’ndan alınmış bir denklik kararının temyizi yoktur. YÖDAK KKTC sınırları içinde bir diplomanın denkliğinin belirlenmesinde son karar merciidir.

YÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri kanun ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği büyük sorumluluğun farkında olarak, denklik sürecindeki her diplomayı büyük bir titizlikle incelemekte ve masumiyet karinesi ile hareket etmektedir. Yakın geçmişte YÖDAK Üyesi Sn. Hasret Balcıoğlu’nun ancak bir önlisans diplomasına sahip olduğu titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkarılmış ve konu polise suç duyurusunda bulunulmasının ardından ilgili şahsın adliyeye sevki ile sonuçlandırılmıştır. Süreç içerisinde Sn. Balcıoğlu’nun YÖDAK üyeliği de üyeliğe getirilmek için gerekli şartlara haiz olunmadığından geçersiz kılınmış, mülga olmuştur. Bu bağlamda, Sn. Balcıoğlu’nın üyeliği yok hükmünde sayılacağından, istifasının kabul edilmesi de mümkün değildir.

Sn. Balcıoğlu ile yaşanan süreçte YÖDAK kamuoyunda itibar erozyonuna uğramış; bazı sivil toplum örgütleri ve basın, tüm YÖDAK üyelerinin diplomaları hakkında sorgulamaya gitmişledir. Spekülasyonları ortadan kaldırabilmek amacıyla YÖDAK 26 Temmuz 2022 tarih ve 22/25 sayılı kararı ile tüm YÖDAK ve ÜAKK üyelerinin lisans, yüksek lisans ve profesörlük belgelerinin incelenmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinde YÖDAK Başkanlığı’na iletilmesi konusunda karar almıştır. Müteakiben, belgelerin toplanmasından bir ay sonra YÖDAK tarafından 14 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022/35 Sayılı Olağanüstü Toplantıda ‘Başkan ve tüm üyelerden lisans ve yüksek lisans diplomaları teyitlerinin, karnelerinin ve ders içerikleriyle ilgili bilgi ve belgelerin ilgili üniversitelerden istenilmesine; Başkan için işbu bilgi ve belgelerin başkan yardımcısı tarafından talep edilmesine ve Geçerlilik/denklik süreci tamamlandıktan sonra elde edilen bilgi/belgelerin Bilgi Edinme Yasası Kapsamında talep edenlere ibraz edilmesine’ oy çokluğu ile karar verilmiştir. Sn. Avcı’nın diploması diğer tüm YÖDAK üyeleri ile birlikte bu kararlar ışığında ve kendisinin19 Eylül 2022 tarihinde hür iradesi ile vermiş olduğu vekaletname esas alınarak incelenmiştir.

Buna karşılık, Sn. Avcı tarafından YÖDAK üyeleri Mehmet Hasgüler, Hülya Harutoğlu, Ali Ünyayar ve Okan Veli Şafaklı aleyhine alınan bu karar bağlamında davalar açılmıştır. Sn. Avcı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre Sn. Okan Veli Şafaklı aleyhine açılan 3343/2022 sayılı tazminat davasının açılma sebebi, Sn. Şafaklı tarafından bir YÖDAK kararının KKTC Cumhurbaşkanlığı ve ilgili diğer kurumlarla Yönetim Kurulu kararına uygun olarak paylaşılmasıdır. Bir başka ifade ile Sn. Avcı, bir YÖDAK üyesinin kanun ve yönetmelikler bağlamında alınmış bir kararı ilgili devlet organları ile paylaşmasında “hakaret” içeren bir unsur olduğunu iddia etmektedir. Normal şartlarda gülünç kabul edilebilecek böyle bir iddia Sn. Avcı’nın YÖDAK başkanı sıfatı ile hareket ettiği dikkate alındığında büyük önem kazanmaktadır. Elbette yüce yargı böylesine komik bir iddia ile ilgili gereken kararı en kısa bir sürede üretecektir; ama Sn. Avcı’nın mahkemeleri şahsi garez olarak algılanabilecek bir hususta meşgul etmesinden hicap duymaktayız.

Sn. Avcı, Sn. Mehmet Hasgüler’e karşı da Lefkoşa İdare Mahkemesi’nde 38/2022 sayılı davayı açtığını kamuoyu ile paylaşmıştır. Son ana kadar Sn. Hasret Balcıoğlu’nun koruyan; YÖDAK Başkanlık Yetkilerini Sn. Balcıoğlu hakkında soruşturma yapılmasını engelleyecek ve/veya öteleyecek şekilde kullanan Sn. Avcı’nın, hakkında çıkan karar akabinde böyle bir dava açmış olmasının intikam dışında ne anlam taşıyabileceğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Aradan aylar geçmiş olmasına rağmen Doğu Akdeniz Üniversitesi, YÖDAK Başkanlığı gereken fikri takibi göstermediğinden Sn. Balcıoğlu’nun doktorasını iptal etmemiştir. Sn. Hasgüler ile ilgili sürecin işletilmesinin, adliyeye sevk edilmiş bir şahsın dosyasını inceleyen savcıyı ve kararı veren ya da verecek hakimleri dava etmesi ile benzer bir anlam taşıyabileceğinden endişelenmekteyiz.

Sn. Avcı tüm bunlarla yetinmeyerek rızası olmaksızın ‘kimliğine bürünmek’ suretiyle Sn. Hasgüler’in Beyrut’ta araştırma yaptığı iddiası ile 30.11.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde suç duyurusunda bulunmuştur. Sn. Hasgüler, yukarda ifade edildiği gibi YÖDAK kararları çerçevesinde Sn. Avcı tarafından 19 Eylül 2022 tarihinde verilen muvafakatname ile hareket etmiştir. Beyrut Amerikan Üniversitesi ile yapılan tüm yazışmalar, YÖDAK Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş olup, yazılan raporun ekleri olarak sunulmuştur. Sn. Avcı'ya göre kendisini aklayacak şekilde titizlikle belge ve bilgi toplamak, YÖDAK kararlarını yerine getirmek, kendi verdiği onay çerçevesinde hareket etmek hakaretamizdir ve suç unsuru içermektedir.Aynı rapor ekleri ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı'na ve diğer ilgili devlet organlarına da sunulmuştur.Kanaatimizce; mesnetsiz iddialar ile Sn. Avcı kendisi hakkında YÖDAK tarafından alınan karar gereği polise yapılmış suç duyurusuna karşı bir hamle yapmaya çabalamakta, olayı şahsileştirerek süreci sulandırmaya çalışmaktadır.

Sn. Avcı’nın kendisine tevdi edilen YÖDAK Başkanlığı makamının gücünü kullanmak suretiyle şahsi çıkarlarını kamu menfaatinin üstünde gören bir tavırla hareket etmesi nedeniyle YÖDAK’ın kurumsal kimliği büyük zarar görmektedir. Sonuç itibarıyla Sn. Avcı, kanun ve yönetmeliklerle tanınmış yetkilerini kullanarak tarafsız bir rapor hazırlayarak, bu rapor çerçevesinde karar üreten YÖDAK üyelerini “adli” hamlelerle baskı altına almaya çalışmakta, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle YÖDAK’a büyük zarar vermektedir. Başkanın, tüm YÖDAK üyelerini dava ettiği bir YÖDAK’tan üniversitelerimiz ile ilgili sağlıklı karar çıkartmak kolay olmayacaktır. Ancak kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki YÖDAK Yönetim Kurulu olarak bizler Sn. Avcı’nın mahkemeler ve polis üzerinden üzerimizde baskı kurmaya çalışması bizi yıldırmayacaktır. Sn. Avcı kendi ikbalini korumak amacı ile hareket ederken, YÖDAK tarafından alınacak tüm kararları töhmet altında bırakmaktan kaçınmamaktadır. Sn. Avcı tarafından yaratılmaya çalışılan içtihat ile YÖDAK tarafından verilen kararlar “hakaret” çerçevesine çekilmeye çalışılmaktadır. Oysaki herhangi bir zem ve kadih davasında mahkemeler intihal, diplomaların geçerliliği gibi konularda her daim YÖDAK tarafından verilmiş kararlar ışığında karar üretmişlerdir; hukuken doğru olan da budur.

Sn. Avcı, kendi ile ilgili hiçbir belge ve bilgiyi paylaşmamakta, bu konuda "özel hayatın gizliliği" ile ilgili yasaları öne sürmektedir. Ancak Sn. Avcı kendi ile ilgili titizlikle koruduğu ve korutturduğu özel hayatın gizliliği ilkesini, diğer YÖDAK üyeleri için uygun görmemektedir. Nitekim, tüm YÖDAK üyelerinin bilgi ve belgeleri açacağı davaya delil oluşturmak maksadıyla kendi avukatı ile paylaşmakta bir sakınca görmemiştir. YÖDAK üyeleri aleyhinde açılan tüm davalar ve polise yapılan başvurular YÖDAK üyelerinin bilgisi ve onayı dışında Sn. Avcı'nın herhangi bir yönetim kurulu kararı olmaksızın tek taraflı yapmış olduğu eylemler olduğundan, zaten bu bilgiler ışığında yapılacak herhangi bir adli işlem en baştan usulde sakatlık üzerinden reddedilmelidir. Bu konuda YÖDAK üyeleri olarak şahsi bilgilerimizi rızamız dışında üçüncü şahıslarla paylaşan Sn. Avcı hakkında yasal haklarımız saklıdır. Ayrıca Sn. Avcı’nın başlatmış olduğu hukuki süreçle ilgili avukatlık masraflarını ve mahkeme harcamalarını YÖDAK bütçesinden yapılıp yapılmadığını Sayıştay başta olmak üzere ilgili devlet kurumları tarafından incelenmesini talep ediyoruz.

YÖDAK, KKTC’de temiz akademi yaratmak ve idame ettirmek konusunda kendi üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiş, gerekli halde bizzat kendi üyelerini ve başkanını dahi incelemekten imtina etmemiştir. Bu bağlamda, YÖDAK Yönetim Kurulu kararını vermiştir ve tekrar ifade etmek isteriz ki bu nihai karar bağlayıcıdır. Sn. Avcı’nın lisans diploması KKTC’de geçerli değildir; bu diplomanın KKTC sınırları içinde gerçekliği yoktur. Üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı ise ancak adli soruşturma sonucunda karara bağlanabilecektir. Lisans diploması geçerli ve/veya olmayan bir şahsın YÖDAK toplantılarında bulunması, kararlara katılması alınacak kararlara halel getireceğinden ve/veya hukuki sakatlığa yol açacağından KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’a sunmuş olduğumuz bilgi, belge ve kararlar ışığında en kısa zamanda bir karar üretilebileceğini ümit etmek durumundayız. Görüldüğü üzere gecikilen her gün Sn. Avcı yeni bir icraatı ile YÖDAK’a zarar vermekte ve dolayısıyla KKTC Üniversiteleri’nin doğru işleyişini engellemektedir. YÖDAK’ın ve KKTC Üniversiteleri’nin daha fazla yıpranmaması için Sn. Tatar’ı makamının tarafsızlığını vurgulayarak, seçim gailelerinin ve her türlü parti içi dengenin ötesinde kamu menfaati minvalinde YÖDAK Başkanlığı’na kendi atamış olduğu Sn. Turgay Avcı konusunda gereken işlemleri başlatmak konusunda bir kez daha göreve davet ederiz.

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler-YÖDAK Başkan Yard.

Prof. Dr. Hülya Harutoğlu-YÖDAK Üye

Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı-YÖDAK Üye

Prof. Dr. Ali Ünyayar-YÖDAK Üye

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner168

banner162

banner178

banner146

banner184