banner118

"TURİZM BAKANI YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR"

CEMAN CONSTRUCTİON'DAN KUMARCILAR HANI AÇIKLAMASI

15 Ocak 2016 Cuma 10:55
444 Okunma
 6 Ocak 2016 tarihinde yazılı ve görsel basında çıkan Turizm Bakanı Sn. Faiz Sucuoğlu tarafından yapılan Kumarcılar Hanı 2. Etap Restorasyon işleri ile ilgili yolsuzluk yapıldığına ilişkin açıklamalarına binaen işbu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.Müvekkilim Ceman Construction Ltd. Tarafından yapılan Kumarcılar Hanı 2. Etap Restorasyon işleri ile ilgili gerçekler aşağıda belirtilmektedir.

         Sn. Faiz Sucuoğlu açıklamalarında Turizm Bakanlığı olarak Mimarlar Odası’ndan talepte bulunduklarından ve buna binaen Mimarlar Odası tarafından sözkonusu Kumarcılar Hanı 2. Etap Restorasyon çalışmaları ile ilgili keşif raporu ve/veya araştırma raporu hazırlandığından bahsetmektedir.

         21/2006 sayılı KTMMO Birliği Yasası 38. Maddesi , KTMMOB Çalışma Esasları ve KTMMOB Çalışma Esasları 24m tahtında hazırlanan KTMMOB Bilirkişi Çalışma Koşulları sözkonusu bilirkişilik müessesesinin işleyişini açıkça belirtmektedir.

         21/2006 sayılı Yasa ve ilgili mevzuata göre Bilirkişi atanması ancak KTMMOB tarafından yapılmakta olup Odaların bu konuda münhasıran herhangibir Bilirkişi atama yetkisi bulunmamaktadır.

         Mevzuat bukadar açıkken Mimarlar Odası tarafından keşif raporu ve/veya araştırma raporu adı altında bir rapor hazırlanıp ilgili bakanlığa sunması açıkça gayrıyasal ve keza gayrı ahlaki bir durum arzetmektedir.Bilirkişilik kurumunun Amacı KTMMOB Bilirkişi Çalışma Koşulları 3. Maddede açık ve net olarak ifade edilmiştir.

         Mesele ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda birtakım şahsi menfaat hesapları ile hareket edilerek KTMMO Birliğinin tabiri caiz ise çiğnenerek birlik yetkisinde olan bir hususun, keşif raporu adı altında gaspedilerek ve keza tüm mesleki etik ve ahlaki kurallar gözardı edilerek tarafsızlıktan , bilimsellikten ve uzmanlıktan uzak bir şekilde sözkosnusu Oda tarafından kullanıldığı ve bu bağlamda bir rapor tanzim edildiği görülmektedir.

         Müvekkilim Ceman Construction Ltd. sözkonusu yasadışı rapor ile Kumarcılar Hanı 2. Etap Restorasyon işlerini yapan müteahhit firma olarak zan altında bırakılarak mesleki itibarı kamuoyu nezdinde zedelenmek istenmiştir.

         Sözkonusu gayrıyasal durum KTMMO Birliği bilgisine getirilerek, konunun Birlik Yönetim Kurulunun gündemine  alınarak araştırılmasını ve Oda Yöneticilerinin Yüksek Onur Kuruluna sevkedilmelerini tüm dava ve tazminat haklarımız saklı kalmak koşuluyla telep etmiş bulunuyoruz.

         Genel Şartnamenin 20. Maddesine göre Kumarcılar Hanı 2. Etap Restorasyon Projesi tümü anahtar teslimi üzerinden ihale edilmiştir.Yapılan tüm işler keşif miktarları üzerinden ödenmiş olup ihale öncesi 15.5.2013 tarihinde hazırlanam keşif miktarlarının eksik veya fazla olması müteahhiti bağlamamakta olup müteahhit proje ve şartnameye göre işi tamamlamakla yükümlüdür.Belli ki sözkonusu raporu hazırlayan şahıs devlet ihale sistemini dahi bilmemektedir.

         Mukavele ve şartnameler gereği idare, Kati kabul süresi içerisinde herhangi bir kusur tesbit etmişse bu hususları tutanakla ve tamamlanma süresini de belirterek vermek zorundadır.Bugüne değin idare tarafından müvekkilime sözkonusu iddia edilen kusurlara ilişkin herhangi bir tebligat ve/veya bildirim yapılmamıştır.Keza Müvekkilim kendisinden kaynaklanan herhangi bir kusurun tesbit edilmesi durumunda süresi geçmesine rağmen yaptığı işin arkasında olduğunu ve her türlü kusuru gidermeye hazır olduğunu ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirmiştir.

         Hal böyle iken ve mezkür ihale ile ilgili herhangi bir eksiklik olup olmadığına ilişkin usulüne uygun bir bilirkişi ataması ile tarafsız , objektif ve bilimsel bir yaklaşımla bakmak yerine Turizm Bakanlığı birtakım menfaat oyunlarına girerek kendine göre birtakım yanlı raporlarla tesbitlerde bulunmak yoluna gitmiş ve daha da önemlisi ortada herhangi bir tesbit bulunmazken, eksik işler var diyerek sözkonusu işleri başka bir müteahhite yeniden yaptırmaya başlamıştır.

         Ortada işi yapan müteahhit dururken ve herhangi bir eksiklik ve/veya kusur olması halinde bunu derhal gidermeye hazır olduğuna dair yazılı bildirimi bulunmasına rağmen, yapılmış işlerin yasal bir şekilde eksikliği henüz tesbit edilmemişken yeni bir müteahhide ihale etmenin devleti zarara uğratmadan başka bir şey olmadığını belirtir konuyu  kamuoyu ve halkımızın takdirine bırakırız.

         Basından öğrendiğimiz müvekkilim tarafından eksik bırakıldığı iddia edilen işlere ilişkin cevaplarımız aşağıdadır;

 

1.     Teknik Şartnamenin 3-D) J. maddesinde yer alan (Ön) Giriş Kapısının kemerlerinin yıkılıp yeniden yapılması işleri kontrolluk tarafından 18.12.2013 tarihli  eksiltilen işler raporunda yer almıştır ve 15.05.2013 tarihli ihale keşfinin 12. maddesindeki tutar kadar (5,000 TL.) mütehhite eksiltme yapılmıştır.

2.     Proje ve/veya Teknik Şartnamenin 4. maddesine göre belirtilen mevcut tüm bacalar (19 adet) yerinde yapılmıştır. 15.05.2013 tarihli İhale keşfindeki baca miktarları anahtar teslim iş olduğu için müteahhiti bağlamamaktadır

3.     15.05.2013 tarihli ihale keşfinin 23. maddesindeki işler Kontrollukça,  avlu döşeme işleri; blokaj, grobeton, izolasyon, kumyalı taşı gibi kalemler ayrı miktar ve birim fiyatları hesaplanarak toplam tutarı bir tüm olarak hesaplanmıştır. İhale keşfindeki miktarlar anahtar teslim iş olduğu için müteahhiti bağlamamaktadır

4.     Tonozlara yöresel izolasyon yapılması kontrol denetiminde ve şartnamede belirtildiği şekilde yapılmıştır.

5.     Yöresel  izolasyon yerinedaha uzun ömürlü başka cins sıvı izolasyon yapılması gerektiği kontrolluk makamına müteahhit tarafından önerilmiştir. Ancak kontrolluk tarafından orjinale uygun yöresel izolasyon yapılması tercih edilmiştir. Ayrıca bazı tonoz izolasyonları 1. Etap müteahhiti tarafından yapılmıştır. 2. Etap Restorasyon işleri kapsamında yapılan izolasyonlarda  akıtma olan  kısımları  müteahhit firma yapmaya hazırdır.

6.     Ahşap korkuluk işlerine ait 240 m² metraj 15.05.2013 tarihli ihale keşfinin 30. maddesinde yer alan miktardır ve müteahhiti bağlamaz. Ahşap Korkuluklar Proje ve/veya Teknik Şartnameye göre yapılmıştır.

7.     Ahşap isveç kapı işleri 150 m² olarak 15.05.2013  ihale keşfinin 31. maddesinde  yer alan miktardır. Kontrolluk talimatıyla emprenye (isveç) ahşap olarak değiştirilmiş ve ihale keşfindeki aynı miktarlar kullanılmıştır. Bilahare ön cephe dış kapıları bloke eksikliği yüzünden 19,950 TL. eksiltilmiştir. Turizm ve Planlama Dairesi Müdürlüğü ihale komisyonu Başkanlığı tarafından onaylanan ek işlerle ilgili bazı blokeleri almayarak görevini ihmal etmiştir. Kapılara şeffaf ahşap koruyucu uygulanmıştır. Ayrıca kapılar emprenye (isveç) olduğu için   ilaçlıdır ve çürümesi için çok uzun yıllar (70-80) gerekir.  Bu kapıların kullanılmaması ve/veya  hava koşullarından dolayı iç ve dış sıcaklık farklarından oluşan genleşmeye bağlı olarak emprenye ahşap kapılarda dönmeler olmuştur.  Söz konusu ahşaplar emprenye (isveç) olup Erel Ltd.’den alınmıştır. Ayrıca emprenye (isveç) malzemelerin belgesi kontroluk makamına sunularak onay alınmıştır. Bu emprenye (isveç) kapıların tamiri kesinlikle mümkündür.Müteahhit Firma tüm bu kapılarda herhangi bir sorun ortaya çıkması durumunda bunu tamir etmeye hazırdır. Aldığımız bir bilgiye göre bu kapılar başka bir müteahhite daha düşük kalitede olan bir malzemeyle isveç ahşap kereste olarak tekrardan yaptırılmak istenmektedir. Devletin parası çar çur edilerek tamiri mümkün olan uzun ömürlü mevcut kapıları tamir ettirmek yerine hatalı mimar raporuna dayanarak başka müteahhite kapılar tekrardan yaptırılarak peşkeş çekilmektedir. Bu durumu da bilginize getirmek isteriz.

8.     Ahşap pencereler kontrolluk tarafından verilen detay doğrultusunda çift cam  yerine, camlık bölme aralarının daraltıması istenmiştir.

9.     Sergi salonu bölümündeki  tamperli cam kapı müteahhit tarafından takılmıştır. Geçici kabulde bir tamam teslim edilmiş olup şuanda eksik olması müteahhiti bağlamamaktadır.

10.                        İç cephe demir pencereleri orjinalinde demir korkuluk olmadığı için kontrolluk tarafından tercih edilmemiştir.  Pencereler kontroluk tarafından  onaylanan detaya göre yapılmıştır.

11.                        Teknik Şartnamenin 9. maddesine göre müteahhit galvaniz saç meyil dere işlerini yapmıştır ve yerinde mevcuttur. Ancak şartnamede yer almayan çatı bitiş noktalarına bakır saç dereler ve oluklar ek iş olarak kontrolluk tarafından yaptırılmıştır.

12.                        İhale keşfindeki miktarlar anahtar teslimi olduğu için müteahhiti bağlamamaktadır ve yerinde yapılan ek – eksiltilen iş miktarları esastır. Teknik Şartnamenin 5.c maddesine  göre zemin kat revaklı kısmında müteahhitin döşemesi gereken taş miktarı 18.12.2013 tarihli keşif raporunun eksiltilen işler kısmında 3. maddede belirtilen 20 m2 olarak düşülmüştür. Ancak şartnamede olmayan zemin kat revaklı bölüm+ Ana giriş bölümü gönyeli / kayrak taşı 18.12.2013 tarihli keşif raporunda 10. maddede belirtileni 272 m2 ek iş olarak yaptırılmıştır.                             

13.                        Teknik Şartnamede taş yüzeylere koruyucu izolasyon yapılması işleri yoktur.   su itici özelliğe sahip şeffaf izolasyonlar kontrolluk tarafından, müteahhite  ek iş olarak yaptırılmıştır.  İzolasyon İşleri kontrol onayı ve denetiminde yaptırılmıştır.

14.                        Teknik Şartnamede ve/veya Projede ıslak hacimlerin sıvı izolasyon işleri yer almadığı için ek iş olarak müteahhite yaptırılmıştır. İhale keşfinin 18. maddesinde ıslak hacim şap ve sıvı izolasyon işlerinin 60m² olaarak yer alması anahtar teslim ihale olmasından dolayı müteahhiti bağlamamaktadır.

15.                        Enjeksiyon işleri;  taş duvarlara ve taş duvar temellerine yapılmıştır. Taş aralarındaki boşluklar ve temel altındaki boşluklar enjeksiyon malzemesi ile doldurulmuştur. Bilindiği üzere harcanan enjeksiyon miktarı tamamen duvarlardaki ve temellerdeki boşluklara bağlıdır. Bu işler kontrol onayı ve denetiminde yapılmıştır. Daha iyi anlaşılması bakımından Kumarcılar Hanından çok daha küçük bir bina olan Büyük Hamam ihalesinde 5 ton enjeksiyon gideceği öngörülmüş ancak 30 tonun üzerindeki miktarla tamamlanmıştır.

16.                        Ana giriş kapısı müteahhit tarafından yeni olarak yapılmıştır ve yerinde mevcuttur.

17.                        Kapı kasa pervazları orjinal kapılarda olmadığı için kontrolluk tarafından mütehhite yaptırılmamıştır. Kaldı ki ihale şartnamesinde pervaz işleri yoktur.

18.                        Ahşap korkuluklara ve ahşap kasalara şeffaf koruyucu sürülmüştür.

19.                        Zemin kat revaklı bölümündeki elektrik rogarları ihale kapsamında olmadığı için kontrolluk tarafından ek iş olarak müteahhite yaptırılmıştır ancak elektrik  İşleri henüz tamamlanmadığı  ve rogarların içerisinde işlem gerektirdiği için  rogarlar kapaksız olarak fiyatlandırılmıştır. Rogar kapakları kontrolluk tarafından 3. Etap ihalesine bırakılmıştır.

 

Müvekkilimin sözkonusu raporu hazırlayan kişi ile her platformda konuyu tartışmaya hazır olduğunu belirtir, mesele ile ilgili tüm gerçeklerin bunlardan ibaret olduğunu bilginize getiririz.

Ülkemizdeki saygın Müteahhit Firmalarından birisi olan Müvekkilim Ceman Construction Ltd.’in,  yapılan bu haksızlığa seyirci kalmayacağını  Turizm Bakanlığı ve Mimarlar Odası aleyhine her türlü yasal yola başvuracağını bir kez daha belirtiriz. Keza devletin daha fazla zarara uğratılmaması için DERHAL yasal bir bilirkişi raporu temin edilene kadar  gayrıyasal gerekçelerle ihale edilen sözde eksikliklere ilişkin faaliyetlerin  DURDURULMASI gerektiğini bir kez daha yineleriz.

 

        

 

                                                                      Mehmet ŞAHOĞLU

                                                      Ceman Construction Ltd. Tarafından              

                                                                                Avukat

banner139
Son Güncelleme: 15.01.2016 10:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.