banner185
banner151

"Asgari ücretin sapranması standart olacak"

13 Ocak 2022 Perşembe 14:41
"Asgari ücretin sapranması standart olacak"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “yeni hükümet dönemlerinde asgari ücretin saptanmasını standartlaştıracaklarını” söyledi.

BRT’de konuşan Fikri Ataoğlu, “asgari ücretlinin alım gücünü yükselteceğiz. Asgari ücretin öngörülebilir olmasını sağlayacak düzenlemeleri mutlaka yapacağız” dedi.

Ataoğlu, “vergi barışı çerçevesinde, kayıt dışılığı kontrol altına almak amacıyla vergide temiz sayfa açılacağını, bu proje kapsamında, sistemin kayıtlı ekonomiye geçmesinin alt yapısının hazırlanacağını” da vurguladı.

Fikri Ataoğlu, “sorunlu hale gelen krediler ve diğer aktiflerin çözümünü sağlayacak yeni finansal araçlar ve kurumların oluşumu destekleyeceklerini, KOBİ’lerin finansal sektöre olan borçlarını yeniden yapılandırılacaklarını, krizden dolayı oluşan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, sicil affı için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını, bileşik faiz uygulaması kaldırılarak, halkın fahiş faiz ödemeleri altında ezilmesini engelleyeceklerini” de açıkladı.

DP Genel Başkanı, BRT’deki konuşmasında şunları kaydetti:

“ ÜLKEMİZ HASSAS BİR NOKTADADIR”

“ Çok değerli kardeşlerim, sevgili Kıbrıs Türk Halkı 11 gün sonra, yani 23 Ocak Pazar günü mutlaka sandık başına giderek ülkemiz için önemli bir karar vereceğiz…

Ülkemiz son derece hassas bir noktada bulunuyor.

Ya doğru seçim yaparak bu hassas dönemden çok sıkıntı yaşamadan geçeceğiz, ya da böyle gelmiş böyle gider anlayışının devam etmesini sağlayacağız.

Demokrat Parti sizlere doğru-dürüst icraat yaparak her alanda yenilenmeyi, kalkınmayı, yaşam kalitemizin yükselmesini sağlayacağı sözü veriyor..

Karar sizindir. Bizler, doğru karar vereceğinize güveniyoruz.

Ben bugünkü konuşmamda sizlere, ekonomi, maliye, finans, reel sektörün canlandırılması politikalarımızı özet olarak anlatacağım.

“ TEMEL HEDEF İSTİKRARLI BÜYÜMEDİR”

Değerli kardeşlerim; DP’nin uygulayacağı ekonomik programın temel amacı, yıllardır yaşanan olumsuz tabloyu hızla tersine çevirerek kamuda verimliliği artırarak, istikrarlı, kalıcı büyümeyi sağlamaktır.

Hep vurguluyorum; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaynak sorunu yoktu…

Bizim sorunumuz var olan kaynakları iyi ve doğru değerlendirmek, elde edilen gelirleri doğru yönetmektir. 

Biz DP olarak iddialıyız.

İçinde olacağımız hükümet doğru işler yapacak, kaynaklarımızı ve gelirlerimizi iyi değerlendirerek, Anavatan Türkiye ile kurulacak sağlıklı ilişkilerden de alınan destekle hızlı kalkınmaya yönelecektir. 

“ KAMU YENİDEN YAPILANDIRILACAK”

Bunun için yapacaklarımızı şöyle sıralamak mümkündür:

• Kamu yeniden yapılandırılacak

• Verimsiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, verimliliği artırılacak

• Yerli ve yabancı yatırımlar için ortamın iyileştirilecek

• Mali sektör ile sosyal güvenlik sistemi ıslah edilecek.

• Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek.

• Asgari ücretinin hesaplanması standart olacak.  

• Asgari ücretin  öngörülebilir olmasını sağlayacak düzenlemeler, 

• Serbest piyasa ekonomisinin denetlenmesi için Rekabet Kurulu güçlendirilecek

• Tarımda verimlilik artırılacak

• Sanayinin rekabet gücünün uluslararası standartlara ulaşması sağlanacak

• İnşaat sektörünün önündeki engelleri kaldırılarak, sektörün ekonomiye katkısının yükseltilecek

“ KAYNAKLAR ÖNCELİKLİ PROJELERE TAHSİS EDİLECEK”

Değerli kardeşlerim ne yazık ki ülkemizde kamu gelirleri, giderleri karşılayamaz durumdadır.

Dolayısı ile bizler hızla Devleti’n gereksiz giderlerini azaltmak gelirlerini azaltmak durumundayız.

Bunun için hiç vakit kaybetmeden Maliye Bakanlığı’nın otomasyon altyapısı tamamlanmalı, doğru verilere hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanmalıdır.

Bunun ardından ise süratle şunları yapma yoluna gideceğiz:

• Kaynakları öncelikli projelere tahsis edeceğiz.

 • Kurumların özerk yapıda çalışmasını sağlayacağız.

• Sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarını kapatacak tedbirleri alınacağız.

• Teşvik, sübvansiyon ve destekleme politikalarına rasyonel kriterler getireceğiz.

• Kamu bankalarının, ticari esaslara göre çalışması için gereken düzenlemeleri yapacağız.

Vergilere gelince…

Ekonomik kriz nedeniyle, kayıtlı mükelleflerin vergi yükleri daha da ağırlaşmıştır. Bu ise ülkemizdeki vergi adaletsizliğini daha da belirgin hale getirmiştir.

• DP, ilke olarak vergi oranlarını düşürecek ve vergi sayısını azaltacak vergi reformunu hayata geçirecektir.

• Orta vadede toplam vergi gelirini azaltmadan, vergiѮin tabana yayılması, kişi ve kurumları kayıt dışılığa iten nedenlerin kaldırılması ve vergi idaresinde etkinliğin sağlanmasıyla, vergi oranları tedricen indirilecektir.

• Verginin esas amacının gelir toplamak olduğu dikkate alınarak, vergi sistemini karmaşık hale getiren istisna ve muafiyetler basitleştirilecektir.

“ VERGİ GÜVENLİK BEGLESİ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLECEK”

• Diğer yasalardaki vergi ile ilgili hükümler vergi yasaları içine alınacak, vergi sistemi basitleştirilecek, günümüz şartlarında uygulanamayan vergiler kaldırılacaktır.

• Vatandaşımızı tehdit ederek vergi toplama aracı olarak kullanılan “Vergi Güvenlik Belgesi” uygulaması kaldırılacaktır.

• Vergi düzenlemelerinde, kamu finansmanı öncelikleri yanında, verginin iktisadi birimlere etkisi, ekonomik ve sosyal getirisi, üretim ve istihdama tesiri dikkate alınacaktır.

• “Vergi barışı” çerçevesinde, kayıt dışılığı kontrol altına almak amacıyla vergide temiz sayfa açılacaktır. Bu proje kapsamında, sistemin kayıtlı ekonomiye geçmesinin alt yapısı hazırlanacaktır.

Ülkemizde finans alanında da ciddi sorunlar vardır… 

Ülkemizde mali sistemin yatırım ve üretim faaliyetlerini destekleme fonksiyonu yetersizdir. 

Yaşanan krizler, reel sektöre ve kamu maliyesine büyük yükler getirmiş, sürdürülebilir büyüme sağlanamamıştır.

“ KRİPTO PARA İŞLEMLERİ YASAL ZEMİNDE YAPILACAK”

DP’nin finans sektörüne yönelik politikalarının temel hedefi;

• Bankacılık sektöründe, hizmetlerin kalitesini yükseltecek ve denetleyecek düzenlemeler yapılacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulacak. Finansal sistemin görev ve sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine getirmesi sağlanacaktır. 

• Finansal hizmetlerde çeşitlilik artırılacak, özel finans kurumları, risk sermayesi kuruluşları, yatırım bankacılığı, ipotek bankacılığı, varlık yönetim şirketleri gibi alanların hukuki altyapısı güçlendirilecek ve bu alanların gelişmesi sağlanacaktır.

• Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de, Kripto Para işlemlerinin yasal zeminde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

• Küçük işletmeleri ve yerel üretim faaliyetlerini destekleyen mikro finans kurumlarının ve ihtisas bankacılığının gelişimi desteklenecektir.

• Kamu bankaları, ticari esaslara göre yönetilecek, finansal ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırılacaktır,

• Mevduat sigorta sisteminin piyasa disiplinini bozan ve istismara yol açan yönleri düzeltilecek, sistem kapsam, limit ve yönetim bakımından gelişmiş ekonomilerdekine benzer bir yapıya kavuşturulacaktır.

“ BİRLEŞİK FAİZ UYGULAMASINA SON VERİLECEK”

• Sorunlu hale gelen kredilerin ve diğer aktiflerin çözümünü sağlayacak yeni finansal araçlar ve kurumların oluşumu desteklenecektir.

• KOBİ’lerin finansal sektöre olan borçları yeniden yapılandırılacaktır.

• Krizden dolayı oluşan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, sicil affı için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

• Bileşik Faiz uygulaması kaldırılarak, halkımızın fahiş faiz ödemesi altında ezilmesini engellenecektir.

Değerli kardeşlerim çok iyi biliyoruz ki, ekonomik kriz nedeniyle yatırımlar durma noktasına gelmiş, yüzlerce esnaf kepenklerini kapatmış, birçok insanımız işsiz kalmıştır. 

DP, uygulayacağı maliye ve para politikalarına paralel olarak, reel sektör için acil önlemler alacaktır.

Bakınız neler yapacağız…

• KDV, kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerin oranları düşürülecek, kayıt dışı ekonomik faaliyetler önlenecek, kayıtlı işletmeler aleyhine işleyen haksız rekabet engellenecektir.

• KDV yasası yeniden düzenlenerek ithalatta peşin KDV uygulaması kaldırılacaktır.

• İstihdamdan alınan gelir vergisi azaltılarak reel sektörün işçilik maliyetleri düşürülecek, hem de çalışanların kayıt altına girmesi sağlanarak ve çalışanların sosyal güvenlik hakları korunacaktır. 

• İşletmelere uygun maliyetli yatırım ve  işletme kredileri kullandırılacak.

• Gelişmişlik düzeyi çok düşük olan bölgelerdeki yatırımlara, uzun süreli vergi muafiyetleri, arazi ve arsa tahsisi, düşük istihdam vergisi gibi teşvikler uygulanacaktır.

• Gümrüklerdeki standart olmayan uygulamalar nedeniyle, üreticilerin haksız rekabete uğramaları önlenecektir.

• Küçük esnaf için basit usulde vergilendirme (BUV) uygulamasına gidilecek ve bu kapsamdaki şahıs işletmeleri için KDV uygulamasından vazgeçilecektir.

Evet bugünlük bu kadar…

Bundan sonraki konuşmamda, ekonomimiz ve özellikle turizmimizin gelişmesi için yapacaklarımız üzerinde duracağım.

Hepiniz hoşça ve sağlıkla kalınız…”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner168

banner162

banner178

banner146

banner184