Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, Daire’nin verdiği hizmetler, sorunları ve geleceğe dair planları konusunda konuştu:

HEDEF: YATIRIM VE KALİTELİ HİZMET

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı, Telekomünikasyon Dairesi’nin personel ve araç yönünden sıkıntıları olduğunu, bunun da verilen hizmete olumsuz yansıdırğını belirtti. Kanlı, olumsuzluklara rağmen Daire’nin ülke için önemli bir hizmet sunduğunu ve önemli bir değer olduğunu belirtti. Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceğe dair hedeflerinden de bahseden Kanlı, eksikliklerin kısa sürede giderilmesi ve gereken yatırımların yapılarak Daire’yi halka hizmet verme noktasında çağdaş sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ömer Kanlı ile Telekomünikasyon Dairesi’nin önemi, sorunları ve geleceğe dair planları hakkında yapılan röportaj:

Döviz kurlarında bugün... Döviz kurlarında bugün...

Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ülke için önemi nedir?

“Telekomünikasyon Dairesi devlet tarafından halka verilen hizmet kapsamında gerektiğinde öncelikli hedefi kar olmayan fakat genelde devlet için verimli olmayı hedef koyan bir devlet kuruluşudur. Haberleşmenin bir evrensel hizmet olduğunu kabul ederek tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının, özel veya devlet kurum ve kuruluşlarının eşit bir şekilde haberleşme hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak için hizmetlerini sürdürmektedir. Elektronik haberleşme sektöründe fiyat politikalarının belirlenmesinde önemli bir belirleyici faktör olarak kullanılabilmektedir. İletişim altyapısı ile ulusal ve uluslararası iletişimin sağlanmasında, altyapı ve iletişim trafiği taşıyıcı şebekeleri ile ülke genelinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve son kullanıcılara en üst güvenlik seviyesinde elektronik haberleşme hizmetleri vermektedir.”

Telekomünikasyon Dairesi’nin sunduğu hizmetlerden kısaca bahseder misiniz?

“Telekomünikasyon dairesinin vermiş olduğu hizmetlere baktığımız zaman hizmetleri dört ana başlık altında değerlendirebiliriz. Erişim sistemleri üzerinden verilen Ses ve ADSL hizmetleri, taşıyıcı şebeke üzerinden verilen kiralık devre hizmetleri, TTNET internet dağıtım şebekesinden verilen internet hizmetleri ve son olarak altyapı hizmetleri.

Ses ve ADSL hizmetleri açısından baktığımızda bu hizmetler günümüzde GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları tarafından eş zamanlı olarak farklı teknolojiler ile verilmektedir. Telekomünikasyon Dairesi, yıllar içerisinde bütçe kaynaklarının yetersizliğinden dolayı gerekli yatırımları yapamamıştır. Ayrıca çalışma yaşı dolan personelin emekliğe ayrılması ve yerine yeteri kadar personel alınmamasından dolayı personel sayısı hızla azalmış ve hizmet kalitesinde belli oranda düşüş olmuştur. Buna bağlı olarak bu alanda rakipleri ile rekabet edememiş ve yıllar içerisinde abone sayısı azalmıştır.

Taşıyıcı şebeke üzerinden verilen kiralık devre hizmetleri ile ulusal ve uluslararası tüm ses, veri ve internet trafiği Telekomünikasyon Dairesi’nin şebekesi üzerinde taşınmaktadır. Son yıllarda taşıyıcı şebekede gerekli fiber ve sistem yatırımları ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılmış ve ülkenin kamu, özel kurum ve kuruluşlarının (İnternet servis sağlayıcıları, GSM operatörleri, devlet daireleri, okullar, kamunet ve özel kurum ve kuruluşlar) ayrıca kendi şebekesindeki son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdadır.”

“İNTERNET SİSTEM KAPASİTESİ KKTC’NİN İHTİYACINI KARLIŞAYACAK NOKTADADIR”

“TTNET İnternet dağıtım şebekesi üzerinden internet hizmetlerinin verilmesi için gerekli yatırımlar Türk Telekom ile koordineli bir şekilde çalışılarak her yıl artan internet kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmaktadır. Ülkenin uluslararası tüm ses, veri ve internet çıkışı iki ayrı noktadan Türkiye’ye yapılan fiber bağlantılar ile korumalı ve güvenli olarak sağlanmaktadır. Sistem kapasitesi olarak KKTC’nin ihtiyaçlarını yeterli şekilde karşılayacak durumdadır.”

“TÜM YENİ YERLEŞİM YERLERİ FİBER ÜZERİNDEN HİZMET ALABİLECEK”

“Telekomünikasyon Dairesi, altyapı hizmeti olarak yeni yapılan tüm bina ve arsaların plan ve proje çalışmalarını yaparak yeni yerleşim yerlerinde Telekom altyapısının standartlara uygun bir şekilde genişlemesine sağlamaktadır. Yapılan yeni altyapılar ise önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımların ülke genelinde hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ve tüm yeni yerleşim yerleri fiber üzerinden hizmet alabilecektir.”

Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarından bahsetmeniz mümkün mü?

“Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut durumuna baktığımız zaman; personel sayısı yıllar içinde 650 personelden 230 personele düşmüş ve görevlerini yerine getirme noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Birçok bölümde yeteri kadar personel bulunmamakta, hatta bazı bölümlerde tek bir personel bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde veya yakın bir gelecekte çok sayıda personelin çalışma yıllarının dolması veya yaş hadlerinden dolayı emekliye ayrılmaları beklenmektedir. Bu durumda ise Telekomünikasyon Dairesi’nin bazı hizmetleri ya durma noktasına gelecek veya çok daha yavaşlayacaktır.”

“DAİREDE CİDDİ BİR ARAÇ EKSİKLİĞİ MEVCUT”

“Ayrıca telekomünikasyon dairesine yıllardır eskiyen ve hurdaya ayrılan araçların yerine yenilerinin yeteri kadar alınamamasından dolayı ciddi bir araç eksikliği mevcuttur. Bu durum ise görevlerinin çoğunu sahada yapmak zorunda olan dairenin iş yapma kabiliyetini iyice azaltmakta ve hizmetleri aksatmaktadır. KKTC genelinde son yıllarda artan bina ve insan sayısını dikkate aldığımız zaman, Telekomünikasyon Dairesi’nin aynı oranda büyüyememiş personel, araç ve gereç sayısı olarak ciddi şekilde küçülmüştür.”

“DAİRENİN ELİNDE ÜLKE İÇİN ÇOK İYİ BİR DEĞER SAĞLAYACAK YATIRIM POTANSİYELİ VAR”

“Telekomünikasyon dairesi Ses ve ADSL hizmetlerinde hizmet verme konusunda yukarda açıkladığım sebeplerden dolayı istenilen seviyelere ulaşamamış olsa da KKTC genelinde iyi bir Telekom altyapısına sahip olmasından dolayı elinde kısa bir sürede ülke için çok iyi bir değer sağlayacak yatırım potansiyeli bulundurmaktadır. Doğru teknolojilerin ve yatırım modellerinin kullanılması durumunda telekomünikasyon dairesi KKTC halkına çok kaliteli ses, veri ve internet hizmeti vere bilme noktasına ulaşacaktır. Bunun gerçekleşmesi durumunda KKTC’de haberleşme piyasasında bir devlet kuruluşu olan Telekomünikasyon dairesi halkın ucuz haberleşme hizmetlerine ulaşabilmesini sağlaması yanında devlet için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca evrensel hizmet kapsamında devlet tüm vatandaşların haberleşme haklarını sağlayabilecektir.”

“DAİRE İLETİŞİM TRAFİĞİNİN TÜMÜNÜ ÜZERİNE ALMIŞTIR”

“Telekomünikasyon Dairesi son yıllarda ulusal ve uluslararası iletişimin (ses, veri ve internet) sağlanması noktasında gerek özel gerekse devlet kurum ve kuruluşlarının iletişim trafiğinin tümünü üzerine alma gibi önemli bir görevi üzerine almıştır. Bu kapsamda son yıllarda kamu-özel ortak çalışmaları ile ciddi anlamda fiber yatırımları yapılmış, sistem yatırımları ise tamamen Telekomünikasyon Dairesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar gün geçtikçe artarak devam etmekte ve devlet bu hizmetlerden ciddi bir gelir sağlamaktadır.”

Telekomünikasyon Dairesi’nin devlet bütçesine katkısı ve gelecek için hedefleri nedir?

“Yukarda açıkladığım bazı olumsuz gelişmelere rağmen Telekomünikasyon dairesinin bu yılki devlet bütçesine katkısı yaklaşık 130,000,000-140,000,000 TL civarında olması beklenmektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde gerekli finansal kaynaklarının sağlanması (kamu, kamu-özel işbirliği) durumunda günümüzde sabit elektronik haberleşme hizmetlerinin verilmesinde dünyadaki diğer ülkeler tarafından en son teknoloji olarak kabul edilen ve uygulanan her eve fiber (FTTH) teknolojisinin yatırımlarının yapılması ile KKTC genelinde tüm binalara fiberin götürülmesi durumunda telekomünikasyon dairesinin hizmet kalitesi artacak ve buna bağlı olarak gelirlerinde artış olabilecektir. FTTH şebekesi üzerinden KKTC halkına geniş bant internet hizmeti yanında ses ve birçok katma değerli hizmetler verilebilecektir.

Önümüzdeki dönem içerisinde hedefimiz ülkemiz için bir değer olan Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm eksikliklerini en kısa sürede gidermek, gerekli yatırımları mümkün olan en kısa sürede yaparak daireyi halka hizmet verme noktasında çağdaş sürdürülebilir bir yapıya tekrardan ulaştırmak olacaktır.”