banner151

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI AÇIKLANDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler, Demokrat Parti-Ulusal Güçler, Toplumcu Demokrasi Partisi Koalisyon Hükümeti Hükümet Programı

17 Haziran 2013 Pazartesi 12:25
718 Okunma
YENİ HÜKÜMET PROGRAMI AÇIKLANDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler, Demokrat Parti-Ulusal Güçler, Toplumcu Demokrasi Partisi Koalisyon Hükümeti
Hükümet Programı

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Hükümetimiz, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, her bireye eşit mesafede durma ve topluma hizmet etme anlayışıyla hareket edecek bir kamu hizmeti sunmayı, insanımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı temel ilke olarak benimsemektedir.

Hükümetimiz, görev yapacağı süre içinde bu görevi en üst düzeyde gerçekleştirme çaba ve gayreti içerisinde olacaktır. Bu çaba ve gayretlerin dönemimiz ve sonrasında da yürütülmesi imkanlarını sağlamak üzere GÖREV Hükümeti oluşturulmuştur.

Bu anlayış ile oluşturulan Hükümetimiz öncelikle demokrasi kültürünü geliştirmek ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için çalışacaktır. Hükümetimiz demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı kalacaktır.

Küreselleşen dünyamızda demokratikleşme en önemli göstergelerden biridir. Hükümetimiz demokrasimizi geliştirmek ve bir yaşam biçimi olarak kalıcılaştırmak için gerekli her türlü çabayı gösterecektir.

Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktır.

TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması Hükümetimizin temel prensibi olacaktır.

Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.

Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.

Devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre dağıtımına yönelik olarak yapısal bir düzenleme hayata geçirilecektir.

Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır.

Çağdaş Devlet anlayışının toplum yaşamına kazandırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak geliştirilecektir. Kamu hizmetlerinde yürütülen işlemlerde kağıt ortamındaki uygulamaların en az seviyeye indirilerek elektronik ortamda sürdürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Önceki dönemde yapılan tüm faaliyetler inceleme altına alınarak, yasalar ve tüzüklere uygunluğu değerlendirilecektir. Uygun olan icraatlar sürdürülecek fakat sıkıntılı olan icraatlar tüm toplumla paylaşılarak gerekli tedbirler alınacaktır. Kamuyu zarara uğratan usulsüz uygulamalar mevzuatın imkan verdiği ölçüde hiç tereddütsüz yargıya taşınacaktır.

Yapılması gereken rutin işlerin zamanında ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomi ile ilgili kararlarda ve uygulamalarda birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun etkin çalışması sağlanacaktır.

Reel sektörün geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulan Reel Sektör Danışma Kurulu'nun aktif ve etkin çalışması sağlanacak ve kararları dikkate alınacaktır.

Kamunun tüm birimlerinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak ve hizmet kapasitesi artırılacaktır.

Kamu personelinin karar alma ve uygulama kapasitesini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları planlanacaktır.

KKTC'de yürürlükteki tüm mevzuatın hukukun üstünlüğü gereği olarak uygulanması Hükümetimizin hedeflerinden en önemlisidir. Bu çerçevede Hükümetimizin görev yapacağı sürede bu hususa hassasiyetle uyulacaktır. Diğer yandan, geçtiğimiz dönemde hukuk kurallarına ve/veya kamu yararına aykırı karar ve uygulamaların iptali veya uygulamalarının durdurulması sağlanacaktır. Bu düzenlemelere süre kısıtı nedeniyle imkan bulunamaması halinde bu tür uygulamaların bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bürokrasinin azaltılması sağlanacak devletin birey ve işletmelere verdiği hizmet kalitesi yükseltilecek, denetleyici ve düzenleyici rolü geliştirilecektir.

Hükümetimiz, Kıbrıs sorununun çözüm sürecini Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma ve işbirliği içinde sürdürmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerin karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde geliştirilmesini öngörmektedir. Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebilmesi imkanlarını sağlamak üzere Türkiye'nin siyasi, teknik ve mali desteği büyük önem taşımaktadır.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda halkımızı özne bilerek ve tarihsel süreç içinde gelişen politikalar çerçevesinde tüm muhataplarımızla barış dilini kullanarak yürütmeyi hedef alacaktır.

Hükümetimiz, Kıbrıslı Türklerin dış dünyada seslerini duyurabilmeleri, haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması ve halkımızın uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için dış dünyaya açık bir siyaset izleyecektir.

Bu bağlamda, KKTC’nin uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, üçüncü ülkelerle ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi temel hedefine yönelik girişimler başlatılacak, hali hazırda devam eden çalışmalara hız verilecektir.

Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılmasına önem verilecektir. AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecek ve bu çerçevede kullanılması gereken doğru bir platform olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) nezdindeki girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile kurulmuş olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi de Hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır. Bu çerçevede, halen gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimizin statüsünün yükseltilmesi ve Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

Kıbrıslı Türklerin en temel sorunu olan izolasyon ve kısıtlamaların bir an önce sona erdirilmesi ve halkımızın dünyayla bütünleşme arzusuna karşılık verilmesi konusunda uluslararası toplum, 9 yıl önce verilen sözlerin gerçekleşmesi için gerekli somut adımları atmakla yükümlüdür. Hükümetimiz, bu yönde olumlu gelişmeler yaşanması için gerekli her türlü çabayı ve iyi niyeti ortaya koyacaktır.

İzlemeyi öngördüğümüz dünyaya açık siyaset ve halkımız üzerindeki izolasyonların kalkması bağlamında Türki Cumhuriyetler, İKÖ üyesi devletler ve bize müzahir diğer ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesine önem verilecektir.
Hükümetimiz, Kıbrıs sorununun Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını gözeten barışçıl bir çözüme ulaştırılması için yapıcı ve üretken bir politika izleyecektir. Bu bağlamda Hükümetimiz, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası’nda esas özne olduğu bilinciyle, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, karşılıklı yarar, karşılıklı saygı ve uyum içinde hareket edecek ve anlamlı müzakerelerin başlatılarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğini, siyasi eşitliğini, mutlak güvenliğini içeren bir anlaşmaya varılması için üzerine düşeni yapacaktır. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ana hedefimiz olmakla birlikte, çözüm sürecine olumlu katkı yapacak karşılıklı güven artırıcı adımların destekçisi olacağız.

Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler ölçütlerinde, kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin başlaması yönünde uzlaşı temelinde atılacak adımları ve müzakere sürecini destekleyecektir.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Demokratik ülkelerde olması gerektiği gibi; yerleşmiş mevzuata ve hukukun evrensel ilkelerine saygı, hak arama özgürlüğünün sağlanması ve kolaylaştırılması, kanunlar önünde eşitlik, bireysel veya örgütlü olarak hak ve özgürlüklerin kullanılması ve idarenin hukuka bağlılığının sağlanması ilkelerinden hareketle her türlü yasal çalışma yapılacak, adil, dürüst ve herkese eşit kurallar uygulanmak suretiyle yapılacak hizmetler KKTC’deki her ferde yansıyacak ve özlenen GÜVEN duygusu kazanılacaktır. Bu güvenin kalıcı olabilmesi için bu kısa sürede yapılabilecek yasal düzenlemeler üzerinde süratli çalışmalar yapılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre mülkiyet hakkı veya kullanım hakkı herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan mallar üzerindeki Uluslararası Hukuk pürüzünün kalkması için konu kişilere tazminat ve/veya takas yolunun açılabilmesi olasılıkları değerlendirilecektir.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nunun daha verimli hale gelmesi ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır. Taşınmaz Mal Komiyonu aracılığıyle tazmin edilmiş gayrimenkullerin statüleriyle ilgili tapu kayıtlarının düzeltilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyle ilgili çalışmalar başlatılacaktır.

Kamu birimlerinde yürürlükteki mevzuata aykırı yapılan işlemler ile ilgili araştırma ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak uygulamaların iptal edilmesi veya durdurulması sağlanacaktır

Rezerv tarımsal arazilerin tespit ve kamu yararına sunulmasıyla ilgili çalışmalarda kira mükellefiyetini yerine getirmeyen kiracıların hukuki durumu yürürlükdeki mevzuat tahtında yeniden gözden geçirilecek ve yasal işlemler yapılacaktır.

KKTC’de yasal uygulamalarda eksik veya yetersiz olan yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapılacak ve ivedilikle yeni yasal düzenleme çalışmaları yapılarak yürürlüğe konulacaktır.

Cezaevi Şartlı Tahliye Kurulu ile ilgili Tüzük çalışmaları ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Hayvansal atıkların bertaraf edilmesine yönelik kısa ve orta vadeli tedbirler alınacaktır.

Yeni Merkezi Cezaevi yapımıyla ilgili işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Yabancıların gayrimenkul alım, satım ve her türlü tasarruflarında mevcut mevzuat uygulamalarının basitleştirilmesi ve uygulamanın hızlandırılması sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Son dönemde, KKTC kamu maliyesinin gelirlerini artırma kabiliyeti ve bu gelirlerin özellikle dolaysız vergiler yönünde geliştirilmesine yönelik çok ciddi kronikleşmiş sorunları bulunmaktadır. Kamu finansman ihtiyacının sağlanması için genelde dolaylı vergilere özelde ise FİF gelirlerine ağırlık verilmiştir. Ağırlıklı olarak dolaylı vergiler ile sağlanan bu gelir artışları genel ekonomiye kronikleşebilecek oranda çok büyük zararlar vermiştir. Bu dolaylı vergiler vatandaşın alımını yaptığı mal ve hizmetlere fiyat artışları olarak yansımış zaten geliri azalan kesimlerin mal ve hizmet taleplerini azaltmalarına neden olmuştur. Geliri azalan işletmeler ise kısmen kayıt dışına çıkma, kısmen işçi çıkarma, kısmen çalışanlarının ücretlerini azaltma yoluna gitmiştir. Bu döngü kamunun gelirlerinin de geliştirilmesini önlemiştir. Kamu maliyesinin kronikleşmiş sorunları nedeniyle özellikle kazançlar üzerinden gelir elde etme kabiliyeti tıkanmıştır. Benzer kronikleşmiş diğer ciddi sorun ise bütçe büyüklüğünün %80 ile %90 aralığında gerçekleşen personel ve transfer harcamalarıdır. Bunu oransal olarak azaltmanın tek yolu bütçenin gelirler kısmını büyütmek ve giderler kısmında yeni mükellefiyetler getirmemektir.

Hükümetimiz kısa bir süre önce görev almış olmasına rağmen hızlı bir şekilde kamu maliyesinin gelir/giderini ve bunların detaylarını tespit etmiştir. Bu veriler, ülkemizde bu konuları yakından takip eden tüm çevreler tarafından bilinen kronikleşmiş sorunlarımızın göstergeleridir. Bu noktada, 28 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak erken seçim ve sonrasında oluşacak yeni hükümet dönemine kadar şeffaflık ilkesi ön plana çıkarılarak kamu maliyesinin gelir/gider durumu haftalık olarak kamuoyunun bilgisine getirilecektir. Vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını artırmayı sağlayacak çalışmaları yapacaktır. Bu amaca yönelik olarak, bütçe gelirlerinin azalmasına, haksız rekabete, gelir dağılımının bozulmasına, firmaların ölçek büyütmesinin engellenmesine ve sonuçta ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve toplumsal refahının gelişmesini engelleyen kayıtdışı ekonomi ile mücadele Hükümetimizin esas alacağı politikalar içerisindedir.

Hükümet olarak katılaşmış giderlerimizi azaltma yönünde hareket etme imkanımızın kısıtlı olduğunun bilincindeyiz, ancak zor koşullar altında kamu maliyesi tarafından elde edilen gelirlerin de tek kuruşuna kadar savurganlık içermeyecek çerçevede harcanması için gereken özen şeffaflık ilkesi ön planda tutularak gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, özellikle dolaysız vergiler üzerinden alınan gelirleri artırıla bilme imkanının olabildiğini düşünmekteyiz; Bunu icraatta uygulayabilmek için etkin ve güçlü bir vergi denetimi ve bu denetimleri yapacak olan insan kaynağının nitelikli kişilerden olması gerektiğini, ayrıca bunu yaparken teknolojinin olanaklarından yararlanma noktasında mevcut imkanlar çerçevesinde üst sınırları zorlamamız gerektiğinin bilincinde olarak gereken azami gayret gösterilecektir.

Devletin gerçek/tüzel kişi olarak KKTC sınırları içerisindeki ekonomik aktivitelerinin izlenebilmesi için teknolojinin tüm imkanları kullanılacaktır. Bunun yapılması, kamu gelirlerinin otomatik olarak nitelikli dolaysız vergi gelirleri ile ilk etapta küçük adımlarla orta vadede ise sistemin oturmasıyla sürekli gelir artışları ile sağlanacaktır. Genelde Hükümet özelde ise kamu maliyesi olarak gerek gider gerekse gelirler açısından ana hedefimiz kamu kaynaklarımızı kullanırken insanı merkezine alan, toplumsal refahı artırmayı ve geliri daha adil dağıtmayı hedefleyen bir vergilendirme yapısını oluşturmaktır.

Bütçe uygulamalarında tasarruf esas alınacak ve bütçede öngörülmeyen hiçbir harcamaya onay verilmeyecektir. Seçimlere endeksli veya kamu maliyesine yük getirecek herhangi bir popülist politikaya yer verilmeden mali disiplini sağlamak ve kamusal kaynakların etkin, verimli ve rasyonel olarak kullanılmasını gerçekleştirmek esas alınacaktır. Bu anlamda tasarruf ilkesiyle hareket ederek zorunlu harcamalar dışında harcama yapılmayacaktır. Ayrıca, Devlet kaynaklarının kullanımı bütünlük ve şeffaflık prensipleri içerisinde sürdürülecektir. Bu bağlamda, bütçe disiplininden uzaklaşan uygulamalar ile harcamalarda keyfiyetin önlenmesi hedeflenip bu yaklaşım doğrultusundaki çalışmalara hız verilecektir.

Temel hedef Bütçe politikasında gelir gider dengesinin kurulmasıdır. Bu çerçevede mali disiplini sağlayan, harcamalarda verimliliği temel alan, kamu açıklarını kontrol ederek azaltan ve bütçe birliği anlayışına uygun bir maliye politikası izlenecektir. Bu bağlamda, kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla sıkı maliye politikaları sürdürülecektir.

Kamu Maliyesi, sağlam bir mali yönetim zeminine oturtularak, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri esas alınacaktır.

Kamuda mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Planlama, programlama, bütçeleme, kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme yöntemleri geliştirilerek hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır.

Harcama politikaları ve mali yönetimin kalitesi iyileştirilecektir.

Kamunun tüm gelir, harcama, varlık ve kaynaklarının etkin kontrolü sağlanacaktır.

Devlet bütçesi kaynakları, yerinde kullanım ve verimlilik esasları ile kullanılacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları ile veriler tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamu gelirlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için Gelir ve Vergi Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesinin otomasyon projesine hız verilecektir. Bu sayede kayıt dışı ekonomi ile mücadelede çok etkin bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.

Vergi Dairelerine beyan sunma işlemleri kolaylaştırılacak ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve sistem oluşturulması çalışmaları yürütülecektir.

Mükellefe hizmet odaklı bir yapı oluşturulacak, hizmet kalitesi artırılacak ve bekleme süreleri süratle kısaltılacaktır.

Vergi ve Gümrük düzenlemeleri bütünsel olarak gözden geçirilecek, basit, anlaşılır, rekabet edebilir bir yapının oluşturulmasının önü açılacaktır.

Hükümetimiz her seviyede güçlü bir mali disiplin oluşturulacak ve vatandaştan alınan her kuruş doğru yönde kullanılacaktır.

Ülkenin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi için gerekli önlemler iş çevreleriyle istişare edilerek alınacaktır.

Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir.

Kamu alacaklarının zamanında tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Kayıtdışı Ekonominin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Sosyal devlet anlayışının gereği olarak eğitim, gençlik ve spor stratejik hedefler açısından öncelikli çalışma alanlarındandır. Çalışmalar bu düşüncenin önemine uygun şekilde sürdürülecektir.

Eğitim alanında atılacak tüm adımlarda Atatürk ilke ve devrimlerine ve özellikle laiklik anlayışına uygun olarak hareket edilecektir.

Eğitimde birlik ve eşitlik ilkeleri önemsenerek tüm icraatlar bu çerçevede yürütülecektir.

İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim kademelerinin tümünde sendikalarla en üst düzeyde iletişim ve işbirliği kurulacaktır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğretmenin yıpranan meslek itibarının layık olduğu noktaya gelmesi için çaba sarf edilecektir.

İçinde bulunduğumuz süreç dikkate alarak eğitim alanında ilköğretim ve orta öğretimde yeni dönemin sağlıklı şekilde açılması ve öğrencilerin okullarına zamanında eksiksiz şekilde başlayabilmeleri için tüm çalışmalar süratle yapılacaktır.

Yüksek öğretim içerisinde yaşanan hedef belirsizliği ve politika eksikliği üniversitelerimiz ve ilgili sendikalarla görüşülerek tartışmaya açılacak ve önümüzdeki süreçte stratejik bir planlama için zemin hazırlanacaktır.

Yüksek Öğretimde akreditasyon, tanıtım, üretime katkı ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Ülkemizde, Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde okuyan öğrencilerimizin bursları ve nakdi yardımları ile ilgi yaşanan sıkıntılar giderilecektir.

Gençliğimizin hem 3. Ülkelerde hem de Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde önlerini açmış olan A Level uygulaması geliştirilerek devam ettirilecektir.

Gençliğimiz için planlanan yaz dönemi faaliyetlerinin aksamaması için tüm tedbirler alınacaktır.

Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için her türlü tedbir alınacaktır.

Gençlik örgütleri ile iletişime geçilerek düşünce ve istekleri belirlenecektir. Gençlerle İlgili kararlarda gençliğin demokratik katılımının yolları aranacaktır.

Gençlik kendi sorunlarına sahip çıkması, bu anlamda bilinçlenmesi, karar alma mekanizmalarına katılması ve örgütlü yaşam içinde yer alması için teşvik edilecektir.

Gençlerimizde, spordan uzak ve hareketsiz bir yaşam tarzına doğru yönelme olduğu gözlemlenmektedir Beden ve ruh sağlığına olumsuz etki eden bu durumla ilgili tedbirler almak için faaliyetler başlatılacaktır.Yaşam boyu spor bilincinin önemine yönelik çalışmalar hayata geçirilecektir.

Ekonomik ve sportif faydaları dikkate alınarak organize edilecek Spor Turizmi hem ekonomimizin hem de sporumuzun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Bunun yanında ise, katılımcılık ilkesine uygun olarak spor kulüpleriyle ve federasyonlarla görüşülüp yeni dönemde yaşanan sorunların en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çaba gösterilecektir. Federasyonlarımızın uluslararası temsiliyetle ilgili çalışmaları teşvik edilecek ve desteklenecektir.

Kulüpler ve federasyonlar arasında geçmiş dönemlerde yapılan haksız ve adaletsiz uygulamalar gözden geçirilecek, yasal çerçevede gerekli girişimler yapılacaktır. Sporda haksız rekabet yaratan uygulamaların önüne geçilecektir.

Bilinçsizce kullanılan doping içeren ilaçlar sporcularımızın sağlığında olumsuz etkilere yol açmakta ve hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Doping içeren ilaçların sporculara satışının engellenmesi ve acilen reçete zorunluluğu getirilmesi için girişim yapılacaktır.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Sağlık Bakanlığı’nın temel görevi sağlık politikaları oluşturmaktır. Bundan hareketle, kamu ve özel sağlık birimlerini, üniversite hastanelerini ve sağlıkla ilgili tüm alanları bir bütün olarak görme prensibiyle sağlık politikaları çalışmaları başlatılacaktır.

Sağlıkta hizmet alanla hizmet verenin mutluluğunu sağlamak yönünde yapılabilecek tüm iyileştirmeleri tespit ederek uygulamaya konulacaktır. Kronik ve emekli hastaların ilaç alımlarında birtakım kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır. Hastalarımızın tüm bilgilerini içeren elektronik kayıt işlemleri hızlandırılacaktır.

Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği Birimi oluşturmak için ilgili bakanlıklarla ivedi çalışma başlatacaktır. Öncelikle üniversitelerimiz ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin katkısıyla bilimsel, özerk, şeffaf bir Gıda Güvenliği Kurulu oluşturulacak ve bu bilimsel kurulun yaptığı risk analizi ve risk tespiti ile ilgili öneriler, Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulacaktır. Bu uygulama, ilgili bakanlıkların oluşturacağı bir risk yönetimi komitesi tarafından hayata geçirilecektir.

Gıda Güvenliği Kurulu’nun bilimsel yapısını desteklemek üzere gerekli görüldüğü durumlarda dış ülkelerden katkı alınabilecektir. Uygulamalarda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin normları baz alınacaktır.

Gıda güvenliği konusunda halkla doğrudan iletişime geçilecek ve halkla paylaşılan tüm bilgiler bilimsel olacaktır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek petrol dolum tesisi gibi yatırımlara izin verilmeyecektir. Bu yatırımlar için ÇED raporu yanında bilimsel sağlık raporu gerekliliği şart koşulacaktır. Elektirik üretim santrallerine filtre takılmasına yönelik olarak ilgili bakanlıklar ortak çalışma yapacaktır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen unsurların giderilmesine yönelik olarak, sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak durum tespitinin yapılmasının ardından gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışma başlatılacaktır.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Mevcut doğrudan gelir desteği uygulamaları sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyerek, kaliteyi ve verimliliği teşvik edecek şekle dönüştürülecek ve bu dönüşüm özellikle küçük ve orta ölçekli rantabl işletmelerin gelişimini sağlayacak şekilde devam ettirilecektir.

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların her türlü mal alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ana ilkemiz olacaktır.

Bütçenin, “Doğrudan Gelir Desteği” ve “Diğer Teşebbüslere” kalemleri ile üreticilerimize verilmekte olan desteklerin ürün türü alanlarına göre büyüklükleri; bu alandaki üretici birlikleri ile de temas edilerek; yeniden değerlendirilecek ve böylelikle mevcut bütçe kaynakları rantabl kullanılırken desteklemede farklı sektörlerdeki üreticiler arasında adalet sağlanacaktır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yer alan Kurumlar ile hayvan besleyicilerimizin alacak-borç ilişkileri gözden geçirilerek ihtiyaç duydukları yem hammaddelerinin bedelleri alacaklarından tahsil edilmek üzere yem hammaddesi satın almaları sağlanacaktır.

Patates üretiminin rantabl olması ve üretici kazancını maksimize eden bir düzeye getirilmesi amacıyla, üretim ve üretici bilgileri süratle düzenlenerek ve her halükarda ilgili alandaki üretici birlikleri ile temasa geçilerek, 2014 yılı patates tohumluğunun üreticiler bazındaki ihtiyaç miktarı belirlenecektir. Böylece üreticilerimizin önündeki belirsizlik ortadan kaldırılarak planlamalarını erkenden yapmaları sağlanacaktır.
Ürünlerimizin etkin pazarlanabilmesi için erkencilik teşvik edilecektir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yapısı ve işlevleri sadece üretici desteklemekle sınırlı kalmayacak tüm dünyada olduğu gibi ürün kalitesini “tohumdan sofraya” denetleyecek bir sistemin kurulması için gerekli yasal ve kurumsal çalışmalara başlanacaktır.
Ayrıca, kurulacak sistemin dış piyasalarda geçerliliği için akreditasyon çalışmalarına özen gösterilecektir.

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak “Tarım Bilgi Sistemi”’ne bilgi girişleri yapılarak hem tarımın yönlendirilmesinin ve hem de desteklerin yön ve büyüklük olarak planlanmasının önü açılacaktır.

Üreticilerimizin ticari ilişkileri nedeniyle borçlu bulundukları kurumlar ile olan sorunlarının mümkün mertebe davasız halli için üreticilerimize yeni açılımlar yapılması sağlanacaktır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Dairelerin Projeler bazındaki bütçe öngörülerini hayata geçirerek neticelerinin ülkemiz insanına pozitif olarak yansıması sağlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nden boru ile su getirilmesi çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için ülkemize düşen görevler yerine getirilecektir. Boru ile gelmesi planlanan suyun etkin ve ihracat potansiyelimizi artırıcı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli piyasa araştırmaları ve strateji çalışmaları, gelecekteki koşullar da dikkate alınarak başlatılacaktır.

Tarım alanında mevcut veya oluşturulacak olan “Koordinasyon Kurulları”’nın düzenli bir şekilde çalışarak elde edilecek çıktıların tüm paydaşlara zamanında intikali sağlanacaktır.

Üretilmek suretiyle veya ithal edilerek tüketicilerimizin kullanımına arz edilen ürünler üzerinde, insan sağlığı için gerekli görülen tüm analizler zamanında yaptırılarak tüketicilerimiz korunacaktır.

Yönetim Kurulları ile idare edilen Kurum ve Kuruluşlarda alınan kararların yasa, tüzük ve kararnamelere uygunluğunun tespiti amacıyla oluşturulacak yapı içerisinde alınan kararlar süratle değerlendirilecektir.

Organik Tarım ve GLOBALGAP (iyi tarım uygulamaları) tarımsal modellerinin desteklenmesine devam edilecek ve bu konularda gerekli görülen eğitimler verilecektir.

Ülkemizde tarım alanındaki üreticiler ile hayvan besleyicilerinin ihtiyaç duyacağı bilgileri edinebilmeleri amacıyla besicilik, tohumculuk, üretim, vb. konulardaki eğitim faaliyetleri artırılacaktır.

Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üretici kooperatifleri/birlikleri desteklenecektir.

Gıda denetimi etkinleştirilecek, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Gıda Yasası çalışmaları yürütülecektir.


Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Trafik ile ilgili tüm birimler tek çatı altında toplanarak yetki karmaşasına son verilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir. İlgili tüm bakanlıklar, trafik birimleri ve trafik ile ilgili uğraş veren sivil toplum örgütleri ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik acil çalışma başlatılacaktır.

Şehirlerarası yolların bakım çalışmaları, refüjler ve yol kenarlarının temizlenmesi yapılacaktır.

Yol aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri kontrol edilerek eksikler tamamlanacak, yol güvenliği sağlanacaktır.

Yol güvenliğini tehdit eden ne varsa acilen tedbir alınacaktır.

Ercan Havaalanı için alınan Yolcu Çıkış Ücretlerinden Değirmenlik Belediyesi’nin katkısı eskiden olduğu devam edecektir.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

ÇED raporlarına yönelik değerlendirmelerin anında halkın bilgisine getirilmesi sağlanacak özellikle çevresel etkileri büyük olan projeler ile ilgili yapılacak toplantılarda kamuoyunun her tür gelişmeden vaktinde haberdar edilmesi sağlanacaktır.

Çevre denetimleri artırılacak ve kamuoyu bu denetim sonuçlarından anında haberdar edilecektir.
Yerel yönetimlerle işbirliği noktaları geliştirilerek çevrenin toplumun ortak değeri ve yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğu noktasından hareket edilecektir.

Atık su ile ilgili olan tüm arıtma tesislerinin rutin denetlenmesi sağlanacak, diğer yandan, bazı bölgelerde kurulması planlanan yeni arıtma tesisleri ile ilgili çalışmalar aralıksız devam edecektir.

Deniz suyu ve turistik havuz suyu tahlilleri; Çevre Koruma Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin işbirliğinde yapılarak halkın bilgisine rutin aralıklarla getirilecektir.

Hava kalitesi izleme ağı istasyonlarından hava kirliliği sürekli takip edilecek ve egsoz emisyon ölçümleri sıkı kontrol altına alınacaktır.

Halk sağlığını ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektrik santrallerinin bacalarına filtre takılması için gerekli kurumlarla işbirliğine gidilecektir. Gereken raporlar ilgili kurumlara gönderilecek ve kamuoyu bu konularda aydınlatılacaktır.

Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi için yaz aylarında izin verilen tüm işletmeler vatandaşların temel hakları gözetilerek sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan katı atıklar için Güngör düzenli depolama alanına ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi kurulması, ülke genelindeki belediyelere ait çöplüklerin kapatılması, rehabilitasyonu ve transfer istasyonlarının yapımına yönelik AB ile sürdürülen çalışmalara ivme kazandırılacaktır.

Çevre ile ilgili Alo 123 hattına gelen tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek ve denetimlerin daha sık yapılması sağlanacaktır.

Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile özel bir firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Projesinin hayata geçirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Lefkoşa surlar içi bölgesinde yaşayan ilköğretim çağındaki çocukları kapsayan ve tiyatroyu tanıtmak, sevdirmek ve gelecekte bilinçli bir tiyatro izleyicisi yaratmak amacına yönelik olan “oyun, çocuk, tiyatro” isimli proje hayata geçirilecektir.

Ülkemize havayolu taşımacılığı yapan firmalarla görüşülerek Ercan’a iniş yapan tüm uçaklarda kabin içi dağıtılan magazinlerin her sayısında Kıbrıslı Türk bir sanatçının tanıtılmasına yönelik girişim başlatılacaktır.

Fahri unvan ve temsilciliklerin asgari standartlarının belirlenmesine yönelik olarak tüzük çalışmaları başlatılacaktır.

Kültür ve sanat konusunda uğraş veren bireyler ve sivil toplum örgütleri ile diyalog ve işbirliği geliştirilecektir.

Tüm doğal ve arkeolojik sit alanları koruma altında tutulacak, kaçak yapılaşmaya hiç bir şekilde izin verilmeyecek, mühürlenen kaçak yapıların yasal süreci ile ilgili gelişmeler tüm ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilecektir.
Müze ve ören yerlerinde tehlike arz eden yerlerin tadilatları gerçekleştirilecektir.

Yeniden düzenleme çalışmaları devam eden Lüzinyan Evi projesi hassasiyet ile takip edilecektir.

Konservasyon eğitimi programı temmuz ayı içerisinde Girne Kalesi’nde gerçekleştirilecektir.

Taşınır eski eserlerin bakım onarım ve konservasyonunun yapılacağı kültür varlıklarını koruma ve onarım merkezinin işler hale getirilmesine yönelik olarak yerel üniversitelerimiz ile işbirliği yapılacaktır.

Başlatılmış olan eski eser veya kültürel mirasımız olarak görülebilecek binaların yenileme çalışmaları devam edecek ve bu bağlamda ilgili ekiplerce sıkı denetim içerinde olması sağlanacaktır. Yasalarla Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığının denetimine verilen alanlarda kriterler çerçevesinde, kontroller yapılacak kısa dönemde bütçe çerçevesinde alınabilecek önlemler masaya yatırılacaktır.

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerde bulunan çevresel denetimler artırılacak buralarda bulunan esnafın turistlerle iletişimleri kontrol edilecek saptanacak rahatsızlıklar ilgili kurumlara raporlanacaktır.

Girne OTEM binasının tadilatı tamamlanarak belirlenecek model çerçevesinde eğitim vermek üzere hizmete açılacaktır.

2014-2016 teşvik esaslarının sektör temsilcileri ile birlikte belirlenmesi çalışmaları başlatılacaktır.

2013-2014 turizm fuarları belirlenip gerekli girişimlere başlanacaktır. Geçmiş dönemde katılınan fuarların maliyetleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Turizm teşviklendirme esasları çerçevesinden yapılan ödemeler ile tüm katkı, bağış ve ödenekler kamuoyu ile web sitemiz aracılığı ile paylaşılacaktır.

Daha önce ülkenin tanıtımı için açılan ve daha sonra çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen web sitelerinin mevcut sahipleri ile diyalog başlatılacak ve problemlerin iyi niyet çerçevesinde çözümüne çalışılacaktır.

Eko Turizmin desteklenmesi ve bu bağlamda geleceğe yönelik olarak vizyon geliştirme çalışmaları eksiksiz yerine getirilecektir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş pansiyonculuk çalışmaları ve bölgesel düzenlemelerin fizibilite çalışmaları başlatılacak ve bu sürece en geniş fikir önderlerinin katılımı teşvik edilecektir.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Hükümetimiz, istikrarlı bir ekonomik yaşam için, sağlıklı ve çağdaş bir çalışma yaşamının gerekliliğine inanmaktadır. Doğaldır ki, sağlıklı bir çalışma yaşamı çalışanların örgütleri ile iş dünyasının örgütlerinin sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde işbirliği yapmalarının yanısıra, devletin denetleyici ve düzenleyici fonksiyonunu yerine getirmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, çalışma yaşamında İLO ve AB normlarına tam uyumun sağlanması ve sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi Hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında olacaktır.

Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası’nın ve diğer çalışma mevzuatının, İLO ve AB standartlarında çağdaş anlamda geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

KKTC çalışma yaşamının önemli sorunlarından biri de yüksek işsizlik oranıdır. Özellikle yüksek genç işsizliği ile kadın işsizliği dikkat çekmektedir. Bu yüksek işsizlik oranı işgücü planlamasının olmamasından kaynaklanan yapısal bir mahiyettedir. Bu sorunu gidermek için bir yandan ekonominin istihdam yaratma kapasitesini artırmaya yönelik tedbirler alınırken, öte yandan ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi amacıyla meslek edindirme kursları ile çıraklık ve meslek eğitimini geliştirmek için gerekli adımlar atılacaktır. Bunun yanısıra meslek standardlarını oluşturmak ve kayıtdışılığı önlemek amacıyla mesleki sertifikasyon uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Hükümetimiz çalışma yaşamında etkin bir denetim sistemi oluşturarak çalışma koşullarının yasal mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için gerekli adımları atacaktır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlayan 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Hükümetimiz gerekli duyarlılığı gösterecektir.

Çalışanların örgütleri ile işveren örgütlerini bir araya getirip sektörlerin sorunları ile çalışanların sorunlarına birlikte çözüm bulmalarını sağlayacak sosyal diyalog mekanizmalarının kurulması yönünde gerekli adımlar atılacaktır. Yasal hak arama yollarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak idari ve yargısal mekanizmaların yetersizliği de toplu pazarlık ve toplu sözleşme düzeninde sorunlara yol açan nedenler arasında yer almaktadır. Hükümetimiz, bu konuya hassasiyetle yaklaşacak ve toplu sözleşme düzeninin önündeki engellerin aşılması için gerekli adımları atacaktır.

KKTC çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri kayıtdışı istihdamdır. Kayıtdışı istihdam hem KKTC vatandaşları, hem de yabancı uyruklular arasında yaygın olarak görülmektedir. Kayıtdışı istihdam, haksız rekabete yol açmakta, sosyal güvenlik ve vergi kayıplarına neden olmakta, hem kamu maliyesini hem de ekonomiyi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sorunun bilincinde olan Hükümetimiz kayıtdışı istihdamı ve kayıtdışı yaşamı minimum seviyeye çekebilmek amacıyla somut, etkin ve aktif uygulamaları hayata geçirecek ve kayıtdışı istihdama karşı kararlılıkla mücadele edecektir. Bu konuda etkin denetimler gerçekleştirilecek ve denetimlerde meslek örgütleri ile azami işbirliği sağlanacaktır.

Ülkemiz çalışma yaşamı içerisindeki yabancı işgücünün bir kısmı yasal olarak ve çalışma izni ile çalışma yaşamına dahil olurken, bir kısmı ise kaçak olarak istihdam edilmektedir. Bu durum ekonomik sorunların yanı sıra, sosyal ve kültürel anlamda sorunlara da yol açmaktadır. Çalışma izni prosedürü, yaşanan sorunlar tespit edilerek ve ihtiyaç analizi sonuçları dikkate alınarak yürütülecektir. Buna paralel olarak, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünün yetiştirilmesine yönelik olarak mesleki eğitim programları uygulanacaktır.

Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi mevcut yapısıyla sürdürülebilirlikten uzaklaşmaktadır. Sosyal Sigortalar Fonunun mali yapısının iyileştirilebilmesi için gerekli somut adımlar atılacaktır. Bu çerçevede, çalışan tüm nüfusun kayıtlı sistemin içine alınması, yaygın bir şekilde görülmekte olan eksik prim yatırımlarının önlenmesi, prim ve diğer alacaklara ilişkin tahsilat oranının artırılması gibi uygulamalar hayata geçirilecektir. Aynı zamanda aktif sigortalılarımızın ve sigorta emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı somut adımlar atılacaktır. Teknoloji kullanımı yaygınlaştırılarak gerek sigortalılık işlemlerinin yapılması, gerekse sigortalıların kendi kişisel bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanacaktır. Teknoloji kullanımı konusunda mevcut uygulamalara ilave olarak Sosyal Sigortalar Dairesinin; sigortalılara yönelik veri tabanı bilgilerinin, özel işletmeler ve kamu kurumları bilgileri ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır. Sosyal Sigortalar Dairesinin, hukuk servisinin daha etkin çalışması sağlanacak ve sigortasız çalıştırma konusunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç insanlar için verilen hizmetlerin kalitesi geliştirilecektir. Bu alanda hizmet veren kamu-özel bütün kurumların ve işletmelerin denetlenmesi sağlanacaktır. Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız için verilen hizmetler için iyileştirme çalışmaları başlatılacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk istismarı sözleşmesine göre, çocuk istismarının önlenmesi ve çocukların korunması için etkin önlemler alınacaktır. Sosyal yardımların objektif kriterlerle, şeffaf ve adil bir şekilde yapılması sağlanacaktır.

Hükümetimiz, toplumların cinsiyet ayrımından uzak, hayatın her alanında kadın erkek eşitliğine dayalı bir yapıyla ilerleyebileceğine inanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine katılabilmeleri ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin siyasal, ekonomik ve sosyal yaşama etkin katılımı ile sağlanabileceğinin bilincinde olarak, bu alanda gerekli adımlar atılacaktır.

Yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve çalışanların daha iyi ortamlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla kamu hizmet binalarının fiziki ve teknolojik altyapısı iyileştirilecektir.

Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yürüttüğü çalışmalara devam edilecektir. Kıbrıs Adası ve çevresindeki tüm doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarımızın korunması yönündeki hassasiyetimiz devam edecektir.

Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması için elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kesintisiz yapılmasına önem verilecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren mevzuat hükümlerine göre oluşturulan "Yenilenebilir Enerji Kurulu" faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir.

KOBİ'lere yönelik politikalarda yerli sanayinin ithal ürünler karşısında zayıf yönleri güçlendirilecek dış pazar odaklı üretim yapmalarını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir.

KOBİ'lerin desteklenmesi ve ucuz finansmana erişilmesinin sağlanması ile ilgili olarak faiz destek programları çalışmaları şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülecektir.

Ekonomik faaliyetlere başlama ve bu faaliyetleri sonlandırma süreçlerinin azaltılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı altında Sermaye Hareketleri, Ödeme Hizmetleri, Kara Para, Malların Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatın ve Mali Hizmetler Faslı Altında Sigortacılık Düzenlemelerinin, Fasıl 113 Şirketler Yasasının AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir.

KKTC'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracak, istihdam artırıcı rekabet gücünü geliştiren, çevreye duyarlı yüksek teknoloji getiren, ödemeler dengesindeki cari açığı azaltan, katma değer yaratan yerli girdi kullanımına önem veren mukayeseli üstünlüğü olan mal ve hizmet üreten, yerli ve yabancı yatırımcıların yapacakları yatırımların teşvik edilmesine devam edilecektir.

Markalar ve Patentalar Yasalarında AB mevzuatına uyum çalışmaları başlatılacaktır.

Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kurulmuş şirketlerin tasfiyesinde uygulanacak ek kurallara ilişkin yasa tasarısı çalışmaları sürdürülecektir.

Organize sanayi bölgelerinin altyapı çalışmalarına hızla devam edilecektir. Mevcut organize sanayi bölgelerinin bakım onarım çalışmalarına önem verilirken yeni organize sanayi bölgelerinin etüt çalışması yapılacaktır.

Sanayi sektöründeki KOBİ'lere yönelik proje destekli hibe programının ikincisi kapsamında sunulan projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi yapılarak projelerin tamamlanması sağlanacaktır.

Sanayicilerimizi rekabet ortamına hazırlayarak ihracata teşvik etmek amacıyla verilen devlet desteklerinin ihtiyaca göre titizlikle verilmesine devam edilecek, gerekirse talep ve günün koşullarına göre revize edilecektir.

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıma özen gösterilecektir. Aktif olduğumuz dış pazarlarımıza yönelik stratejiler geliştirilmesi yanında yeni pazar araştırmalarına gerekli önem ve destek verilecektir.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında yapılması gereken düzenlemeler hazırlanıp yürürlüğe konulacaktır.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca sigorta acentelerinin kayıt altına alınması çalışmaları hızlandırılacaktır.

AB direktifleri ve FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kurallarına uygun, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar AB uzmanları ile yürütülecektir.

Faiz Farkı Fonu yasasına istinaden, küçük esnaf ve zanaatkarlara, yeni işyeri kuracak olan üniversite mezunlarına, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara, küçük proje sahiplerine ve sosyal konut yapacak olanlara faiz destekli kredi verilecektir.

Tüketicilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, güvenli ürünlerin sunulması tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesi amacıyla tüketicileri koruma yasasının AB mevzuatına uyumunun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Tüketicileri Koruma yasası altında çıkarılan tüzükler titizlikle uygulanacaktır.

Ürün Güvenliği Yasa Tasarısının hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Hükümetimiz ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda toplumsal uzlaşıyı sağlayarak kısıtlı süre ve seçim yasaklarının getirdiği sınırlamalara rağmen, şeffaflık ve hesap verebilirliği ön plana çıkararak, tüm kesimlere aynı mesafede durarak, toplumun hizmetkarı olma anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Hükümetimiz bu anlayış ile Yüce Meclisten destek beklemektedir. Güvenoyunuza mazhar olmamız halinde halkımızın mutluluğu ve refahı için Hükümet Programında öngördüğümüz ilke ve esaslar çerçevesinde hareket edeceğimizden emin olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 17.06.2013 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.