banner118

TAHSİN BEYİN BAŞI FENA DERTTE!

Dizdarlı: Ertuğruloğlu doğabilecek zararı ödemek zorunda kalabilirler.

22 Ocak 2016 Cuma 10:38
4509 Okunma
TAHSİN BEYİN BAŞI FENA DERTTE!
 KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı’nın  Ercan  Havaalanı’nın  Yeniden  Yapılandırılması

Kapsamında  Türkiye  Cumhuriyeti’nden  Teknik  ve  Hukuki  Konularda  Hizmet
Alımına İlişkin Rapor:

38/1996  sayılı  Yüksek  Yönetim  Denetçisi  (Ombudsman)  Yasası’nın  15.
maddesi,  Yüksek  Yönetim  Denetçi  (Ombudsman)’ın  basında  çıkan  haberler,
elde ettiği duyumlar ve yaptığı gözlemler sonucu resen harekete geçebileceğini
öngörmektedir. Bu yasa maddesine istinaden, aldığım duyumlar neticesinde 
06 Ocak 2016 tarihinde aşağıda bulunan basın açıklamasını yaptım:

Yüksek  Yönetim  Denetçisi  (Ombudsman),  Kamu  Yönetimini  denetleyen  bir
kurum  olarak  yönetimin,  hukuk  dışına  taşan,  hakkaniyete  uymayan,  yasaların
yanlış  yorumlanması  sonucu  amacından  ayrılan  uygulamalarını  hukuk  devleti
adına  süzgeçten  geçiren,  hukuk  devletine  olan  inancı  ve  saygıyı  pekiştiren,
yetkisini Anayasa’dan alan bağımsız bir kamu kuruluşudur. 

Yüksek  Yönetim  Denetçisi  (Ombudsman),  Devlet  ile  Halk  arasında  köprü
görevi  görmektedir.  Vatandaşlar  rahatsız  oldukları  kamuyu  ilgilendiren
konularda, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ı harekete geçirip idarenin
denetimine katkıda bulunmaktadır. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın
yürütme  organı  karşısında  bağımsız  olması  ve  vatandaşların  bu  bağımsızlığa
itimat  ederek  idarenin  neden  olduğu  olumsuz  iş  ve  eylemler  ile  ilgili
şikayetlerini  Yüksek  Yönetim  Denetçisi  (Ombudsman)’a  taşımaları  önem  arz
etmektedir. İşlevinin doğası gereği yasalar tahtında yapılan denetim, idareye yön
vermekte ve rehberlik etmektedir.

Bu  noktadan  hareketle,  KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı  tarafından  ,  T  &  T  Hava
Limanı İşletmeciliği Genel Müdürü Sayın Serhat Özçelik’e gönderilen 6 Kasım
2015 tarihli yazıyı inceleme fırsatı buldum.

Konunun  daha  iyi  anlaşılabilmesi  için,  Bakanlar  Kurulu’nun  14  Ekim  2015
tarihinde,  Ö  (K-I)  449-2105  numaralı  kararı  ile  Ulaştırma  ve  Haberleşme
Hizmetlerinin  yeniden  yapılandırılması  çerçevesinde,  KKTC  ve/veya  TC’den
Teknik ve Hukuki Konularda Hizmet Alımına ilişkin bir karar aldığını belirtmek
isterim.

Bu  karar  çerçevesinde,  Ulaştırma  Bakanlığı  tarafından,  Sn.  Serhat  Özçelik’e
yazılan yazı tahtında, KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın, Ulaştırma Bakanlığı’nın
uhdesinde  olan  ve  Bakanlık  adına  yapılması  gereken  kontrollük  işleri,  bilgi
akışının  sağlanması,  müşavirlik,  ve  hukuk  hizmetlerinin,    Diamond  Green
Yönetim  ve  Danışmanlık  Hizmetleri  Limited  Şirketi  ile  APCO  Teknik
Müşavirlik  ve  Taahhüt  Anonim  Şirketi’nden  alınmasına  ve  bu  amaçla  söz
konusu şirketlere 50 ay süre ile ayda peşin ve net olarak 225,000,00 ABD Doları

 

!  2

(  İki  Yüz  Yirmi  Beş  Bin Amerikan  Doları)  toplamda  11,250.000 ABD  Doları
(On Bir Milyon İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) ödenmesine ve bu bedellerin
T&T Havalimanı İşletmeciliği İnş. Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited tarafından
karşılanmasına  karar  verildiği  bildirilmiştir.  Bu  yazı  akla  çeşitli  sorular
getirmektedir.  Örnek  vermek  gerekirse,  KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı  ,  uhdesine
düşen  bu  idari  sorumluluğu  yurt  dışında  bulunan  şirketlere  verirken  kararını
veya  bu  konuda  karar  alırken  yasalarla  belirlenen  kriterleri  dikkate  aldı  mı?
Hizmet  bedeli,  11,250.000  ABD  Dolar  (On  Bir  Milyon  İki  Yüz  Elli  Bin
Amerikan  Doları)  olan  bu  iş  ile  ilgili  neden  ihaleye  çıkılmadı?  Bakanlık
tarafından ihaleye çıkılmadığına göre Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı bulunan
Şirketler bu durumdan nasıl haberdar oldular? Onlar adına elden teklifi kim veya
kimler  yaptı?  İhalesiz  ve  elden  yapılan  teklifler  ışığında  Bakanlık  nasıl  bir
karara vardı?

09  Aralık  2014  tarihinde  toplam  10,000.-TL  sermaye  ile  kurulan  Diamond
Green  Yönetim  ve  Danışmanlık  Hizmetleri  Limited  Şirketi’nin  (Sicil  no:
950385) ve APCO Teknik Müşavirlik ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin ( sicil no:
372319)  yöneticileri  kimlerdir?  KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı,  hangi  referansı
veya  kıstası  göz  önünde  bulundurarak  böyle  bir  seçim  yaptı?  Yurt  dışında
kurulan  bu  şirketlerle  ilgili  herhangi  bir  araştırma  yapıldı  mı?  Yöneticileri  ile
ilgili  iyi  karakter  belgesi  alındı  mı?  Söz  konu  şirketten  alınan  hizmetlere
istinaden Devletimize herhangi bir vergi ödenecek mi?

Astronomik bir bedel karşılığında alınan bu hizmetin amacının T&T Havalimanı
İşletmeciliği İnş. San ve Tic Şti Ltd.’i denetlemek olduğu anlaşılmaktadır. Amaç
denetlemek  ise,  bunun  mali  denetimini  Sayıştay  Başkanlığı,  hukuka
uygunluğunu  veya  yerindelik  denetimini  Yüksek  Yönetim  Denetçisi
(Ombudsman) ve kontrollük işlerini ise Planlama, İnşaat Dairesi ücretsiz olarak
yapabilirdi veya   yine KKTC Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’de faaliyet gösteren
kurumlardan  makul  bir  ücret  karşılığında  hizmet  alma  imkanına  sahipti.  Yine
özel bir şirket olan T&T’nin istediği konuda, istediği kişiden ve istediği kalitede
hizmet  almakta  serbest  iken,  Bakanlığın  talebi  üzerine  ve  Bakanlığın  seçtiği
şirketlere 11,250,000 ABD Doları ödemek zorunda bırakılmasının nedeni nedir?

Denetimin  kendinden  beklenenleri  ortaya  koyabilmesi  için  kurumsal  ve
faaliyetsel  olarak  bağımsız  olması  gerekmektedir.  Ulaştırma  Bakanı  Sayın
Tahsin Ertuğruloğlu söz konusu kararı alarak T&T Havalimanı İşletmeciliği İnş
San.  ve  Tic  Şti  Ltd.’in  faaliyetlerini  özel  şirketlere  vererek  denetim  dışında
bırakmıştır.  Bu  da  gerek  denetleyen  ,  gerek  ise  denetlenen  kurumlar  açısından
sisteme güveni sarsmaktadır.  

Bütçemizin 13. maaşları ödemeye yeterli olmadığı bugünlerde, 11,250.000 ABD
Doları  (On  Bir  Milyon  İki  Yüz  Elli  Bin  Amerikan  Doları)  gibi  bir  meblağın

!  3

vergisiz olarak yurt dışına ödenmesi, gerek kamu vicdanını, gerek ise halkımızın
refahını  ciddi  surette  etkilemektedir.  Bu  bağlamda,    toplumumuza  gerekli
açıklamaların  en  kısa  sürede  yapılmasını  ve  kamu  vicdanının  en  kısa  sürede
rahatlatılmasını talep ederim. 
Yukarıda  yaptığım  basın  açıklamasından  da  görülebileceği  üzere,  söz  konusu
basın açıklaması tahtında , KKTC Bakanlar Kurulu, 14.10.2015 tarihinde, Ö (K-
I) 449-2105 numaralı kararı ile Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin yeniden
yapılandırılması  çerçevesinde,  KKTC  ve/veya  TC’den  Teknik  ve  Hukuki
Konularda Hizmet Alımına ilişkin bir karar almış ve bu karar tahtında   KKTC
Ulaştırma Bakanlığı, Sn. Serhat Özçelik’e bir yazı yazıp , mezkur yazı tahtında
Bakanlık  adına  yapılması  gereken  kontrollük  işleri,  bilgi  akışının  sağlanması,
müşavirlik, ve hukuk hizmetlerinin,   Diamond Green Yönetim ve Danışmanlık
Hizmetleri  Limited  Şirketi  ile  APCO  Teknik  Müşavirlik  ve  Taahhüt  Anonim
Şirketi’nden alınmasına ve bu amaçla söz konusu şirketlere 50 ay süre ile ayda
peşin ve net olarak 225,000,00 ABD Doları ( İki Yüz Yirmi Beş Bin Amerikan
Doları)  toplamda  11,250.000  ABD  Doları  (On  Bir  Milyon  İki  Yüz  Elli  Bin
Amerikan  Doları)  ödenmesine  ve  bu  bedellerin  T&T  Havalimanı  İşletmeciliği
İnş.  Sanayi  ve Ticaret  Şti  LTD  tarafından  karşılanması  gerektiğini  bildirmiştir.
Mezkur  basın  açıklaması  tahtında,  KKTC  Ulaştırma  Bakanı  Sayın  Tahsin
Ertuğruloğlu’na çeşitli sorular sordum. 

Sayın  Tahsin  Ertuğruloğlu,  bugüne  kadar  bu  konu  ile  ilgili  bir  çok  açıklama
yapmakla  beraber,  yukarıda  belirttiğim  basın  açıklaması  tahtında  sormuş
olduğum  soruların  hiçbirine  cevap  vermemiştir.  Sayın  Tahsin  Ertuğruloğlu,
bunun  tam  aksine  konuyu  saptırarak,  bu  meblağın  Devlet  bütçesinden
çıkmayacağını,  bu  konunun  benim  yetki  alanım  içerisinde  olmadığını  ve
yöntemimi, uslubumu veya edebimi eleştirerek şahsıma yönelik yersiz eleştirilde
bulunmuştur. Kamu vicdanı ve temiz toplum anlayışı gereği sorduğum sorulara
cevap verilmesi elzemdir. Bu sorulara cevap verilmediği gerçeğine istinaden, bu
husustaki  raporu  tanzim  edip,  söz  konusu  raporu  konunun  aydınlanması
bakımından,  KKTC  Cumhurbaşkanlığı,  KKTC  Cumhuriyet  Meclisi,  KKTC
Başbakanlığı,  KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı  ve  kamuoyu  ile  paylaşmam  gerekli
hale  gelmiştir.  Bu  bağlamda  sorduğum  sorularla  ilgili  yapmış  olduğum
soruşturma ile ilgili varmış olduğum bulgular aşağıda belirtildiği gibidir:

1. KKTC Ulaştırma Bakanlığı , uhdesine düşen bu idari sorumluluğu yurt
dışında bulunan şirketlere verirken kararını veya bu konuda karar alırken
yasalarla  belirlenen  kriterleri  dikkate  aldı  mı?  Hizmet  bedeli,  11,250.000
ABD Dolar (On Bir Milyon İki Yüz Elli Bin Amerikan Doları) olan bu iş ile
ilgili neden ihaleye çıkılmadı?

KKTC  Bakanlar  Kurulu,  32/1983  sayılı  Hazine  Malları  Yasası’nın  7  (3)
maddesinin  kendisine  verdiği  yetkiye  istinaden,  Devlet  İhale  Tüzüğü’nü

!  4

yapmıştır.  Bu  Tüzüğü’n  3.  maddesi,  Tüzüğün  kapsamını  belirlemekte  olup,
mezkur Tüzük, tüm Bakanlıkları, Bakanlıklara bağlı daireleri, bağımsız daire ve
kuruluşları  ve  Bakanlıklara bağlı döner sermayeli kuruluşların her türlü mal ve
hizmet alımları ve satımlarını, kiralama ve kiraya verme işlemlerini ve onarım
ve inşaat işlerini kapsamaktadır.  

Bu  bağlamda  KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı’nın  mezkur  İhale  Tüzüğü’ne  tabi
olduğu  açıktır.    Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  gerek  Meclis  Kürsüsü’nde  kendisine
sorulan  sorular  çerçevesinde,  gerek  ise  medyada  yapmış  olduğu  bir  çok
açıklamasında, söz konusu hizmet alımı ile ilgili ihaleye çıkmadığını bir çok kez
kabul  etmiş,  bu  hizmet  alımı  ile  ilgili  “elden  teklif”  aldığını  belirtmiştir.  Bu
safhada belirtmek isterim ki , İhale Tüzüğü’nün 4. maddesinin 1. bendi tahtında,
bu  Tüzük  kapsamına  giren  kuruluşların  her  türlü  mal  ve  hizmet  alımları  ve
satımlarının,  kiralama  ve  kiraya  verme  işlerinin,  onarım  ve  her  türlü  inşaat
işlerinin,  İhale  Komisyonu  vasıtasıyla  yapılması  gerekmektedir.  Yine  ayni
Tüzüğün,  2.  maddesi,  “elden  teklif”  alınabilmesinin  ön  koşulunun  ihaleye
çıkılmak  olduğunu,  ihaleye  çıkılıp  teklife  katılan  olmaması  halinde,  İhale
Komisyonu Başkanı’nın pek acil olarak kabul edilen mal veya hizmet alım veya
satımlarının  temin  edilmesi  veya  yapılmasında,  mahdut  müesseslerden  elden
teklif alabileceğini öngörmektedir. 

Gerek  yaptığım  soruşturma,  gerek  ise  Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu’nun
beyanlarından da görülebileceği üzere, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu bu hizmet alımı
ile  ilgili  olarak  ihaleye  çıkmamış,  yukarıda  belirttiğim  İhale  Tüzüğü’nün  2.
maddesine  aykırı  olarak  “elden  teklif”  almak  sureti  ile  bu  şirketlerden  hizmet
almıştır.  Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu’nun  bu  şekilde  hizmet  alımı  yapması,  gerek
İhale  Tüzüğüne,  gerek  ise  yasal  mevzuatımıza  aykırı  olup,  bu  yönde  yapılan
hizmet  alımı  Yasa  ve  Tüzüklerde  belirtilen  yetkileri  aşarak  alınmış  bir  karar
olup, usülsüzdür. Bu bağlamda, KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın bu yönde almış
olduğu kararın usülsüz ve/veya yetkileri aşarak alınan bir karar olduğu gerçeğine
istinaden, iptal edilmesi gerekmektedir.

2.Bakanlık tarafından ihaleye çıkılmadığına göre Türkiye Cumhuriyeti’nde
kayıtlı  bulunan  Şirketler  bu  durumdan  nasıl  haberdar  oldular?  Onlar
adına elden teklifi kim veya kimler yaptı?

Yukarıda  özetlediğim  yasal  mevzuattan  da  görülebileceği  üzere,  Bakanlıkların
yapacakları  hizmet  alımları  ile  ilgili  olarak  ihaleye  çıkmaları  şarttır.  Bu
meselede  ihaleye  çıkılmadığı,  ilgili  Bakan  tarafından  da  kabul  edilmiştir.  Bu
bağlamda, herhangi bir ihale yokluğunda, bu şirketlerin böyle bir hizmet alımı
talebinden haberdar olmaları mümkün değildir.
Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  gerek  Meclis  kürsüsünde,  gerek  ise  basına  yaptığı
açıklamalarda, hizmet alımı yaptığı şirketleri tanımadığını belirtmiştir.   Ancak,

 

!  5

Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  Diamond  Green Yönetim  ve  Danışmanlık  Hizmetleri
Limited Şirketi’nin ortağı ve ayni zamanda müdürü olan Sn. Ömer Elmas’ı bir
çok kez Ercan Havaalanı’ndan kendi özel makam aracı ile aldırmış ve bu şahısla
bir çok kez görüşmüştür. Bu   bilgiler ışığında, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nun söz
konusu şirket yetkililerini tanımadığını söylemek mümkün değildir.

3.  İhalesiz  ve  elden  yapılan  teklifler  ışığında  Bakanlık  nasıl  bir  karara
vardı?
Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  İhale  Tüzüğü’ne  aykırı  olmakla  beraber,  Meclis
kürsüsünde  ilgili  şirketleri  tecrübelerine  dayanarak  seçtiğini  belirtmiştir.
Diamond  Green  Yönetim  ve  Danışman  Hizmetleri  Limited  Şirketi,  09  Aralık
2014  tarihinde, APCO  Teknik  Müşavirlik  ve  Taahhüt Anonim  Şirketi  ise  yine
ayni tarihlerde kurulmuştur. Söz konusu şirketlerle ilgili hizmet alımı kararı 
06 Kasım 2015 tarihinde verilmiştir.   Bir başka ifade ile, söz konusu şirketlerin
kurulması  ve  söz  konusu  şirketlere  mezkur  hizmetlerin  verilmesi  arasında
takriben  11  aylık  gibi  kısa  bir  süre  geçmiştir.  11  aylık  bir  şirketin  “tecrübeli”
olarak  addolunması  hiçbir  surette  mümkün  değildir.  Dolayısı  ile,  Sn.  Tahsin
Ertuğruloğlu’nun,  mezkur  şirketleri  tecrübelerine  istinaden  seçtiğini
söylemesine itibar etmek mümkün değildir.

4.  09  Aralık  2014  tarihinde  toplam  10,000.-TL  sermaye  ile  kurulan
Diamond  Green  Yönetim  ve  Danışmanlık  Hizmetleri  Limited  Şirketi’nin
(Sicil  no:950385)  ve  APCO  Teknik  Müşavirlik  ve  Taahhüt  Anonim
Şirketi’nin  (  sicil  no:  372319)  yöneticileri  kimlerdir?  KKTC  Ulaştırma
Bakanlığı, hangi referansı veya kıstası göz önünde bulundurarak böyle bir
seçim yaptı? 

Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  yapmış  olduğu  açıklama  tahtında,  bu  tür  hizmet
alımlarında dünya standartlarında ödenen miktarın bu miktarlar olduğunu, ayrıca
bu  tür  hizmetlerin  KKTC’de  bulunan  şirketler  veya  KKTC’nin  idari  yapısı
tarafından sağlanamayacağını belirtmiştir. İlk olarak belirtmek isterim ki, bu tür
hizmetlerin KKTC’nin idaresi bünyesinden ve/veya KKTC’de bulunan şirketler
tarafından sağlanamayacağı iddiası doğru değildir. Şöyle ki,   07 Temmuz 2015
tarihinde,  KKTC  Bayındırlık  ve  Ulaştırma  Bakanlığı,  yazmış  olduğu  yazı
tahtında  İnşaat  Mühendisi  Sn.  Peri  Yüksel’i,  Ercan  Havaalanı’nda  yapılacak
yeni yatırımlardan Terminal Binası Statik Uygulama, Elektrik, Mekanik, Yangın
Söndürme,  Sıhhi  Tesisat,  Otopark  Havalandırma  ve  Hava  Tarafı  Pist,  Apron,
Taksi  Yolları,  Karayolları  ve  Alt  Geçit  uygulamaları  Tünel,  Dere  Deplasesi
Projelerinin denetlenmesinde ve uygulamaya geçilmesi aşamasında söz konusu
inşaatların yerinde kontrol edilmesi amacıyla görevlendirdiğini belirtmiştir.  

 

!  6

 

Ercan  Havaalanı  Yeni  Yatırımları  ve  Projeleri  kapsamında  aşağıda  isimleri
verilen  Planlama  ve  İnşaat  Dairesi,  Sivil  Havacılık  Dairesi  ve  Karayolları
Dairesi Müdürlükleri Teknik Elemanları görevlendirilmişlerdir.
Görevlilerin isimleri şöyledir:

 

Planlama ve İnşaat Dairesi

Sn Özgenç Yücesan - Elektrik Şube Amiri 
Sn. Salih İlkan - I. Derece İnşaat Mühendisi 

Sn Eran Boratan - I. Derece Makine Mühendisi

Sn Oğuz Akçay - II. Derece Mimar
Sn. Hıfzı Avdan - III. Derece İnşaat Mühendisi
Sn. Simge Eğitmen - Mimar
Sn. Serpil Görçin - İç Mimar    

KKTC  Bayındırlık  ve  Ulaştırma  Bakanlığı,  03  Eylül  2015  tarihinde  T&T 
Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Şirketi ve Sanayi Ticaret Şti Ltd.’e yazdığı yazı
tahtında,  Ercan  Havaalanı Yeni Yatırımları  ve  Projeleri  kapsamında,  bu  yazıda
ismi verilen Planlama ve İnşaat Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi ve Karayolları
Dairesi  Müdürlükleri  Teknik  elemanlarının  Havaalanı  nezdindeki  kontrolörlük
işlerini yapmak için görevlendirildiğini bildirmiştir. 

Yine    24  Eylül  2014  tarihinde,  TC  Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel
Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi tarafından, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na yazılan yazı tahtında, TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulacak
“Yapım  İşleri  Kontrollük  Komisyonu”’nun,  TC  Devlet  Hava  Meydanları
İşletmesi  Genel  Müdürlüğü’nün  elemanlarının  teknik  hizmet  ve/veya
danışmanlığına  gereksinimi  olacağını,  bu  komisyona  kesin  ve  uygulama
projeleri  tamamlanıncaya  kadar  Yeni  Terminal  Binası’nın  Mimari  Projeleri
Statik Projeleri, Elektrik Projeleri ve Mekanik Projeleri Birimlerinin her biri için
birer  tane  olmak  üzere  toplam  4  uzman  elemanlarını  görevlendirdiğini
bildirmiştir.    TC  Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  Genel  Müdürlüğü  Yeni
Terminal  Binasının  Mimari,  Statik,  Elektrik  ve  Mekanik  Projeleri  için  kuruluş
personelinden  Mimar  Sevgi  Tokgöz,  İnşaat  Mühendisi  Serhan  Kır,  Makine
Mühendisi  Kürşad  Yılmazoğlu  ve  Elektrik  Mühendisi  Muhammet  Nayir’i
görevlendirmiştir. 

!  7

KKTC Ulaştırma Bakanlığı sorumluluğundaki hizmetlerin geliştirilmesine katkı
sunmak  amacıyla  oluşturulan  Kontrollük  Heyeti  içinde  yer  almak  üzere  Ercan
Havaalanı’nın yeniden yapılandırılması kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin
projelerin  hazırlanması  ve  onaylanması  sürecinde TC  Ulaştırma,  Denizcilik  ve
Haberleşme  Bakanlığı  Altyapı  Genel  Müdürlüğü  Hava  meydanları  Etüt  Proje
Başkanlığı  personelinden  Şube  Müdürü  V.  Erdem  Şentürk’ün  görevlendirilmiş
olduğu,  görevlendirilen  personelin  gidiş-dönüş,  konaklama  ve  iaşe  giderlerinin
KKTC  Ulaştırma  Bakanlığı  tarafından  karşılanması  gerektiği  hususu  TC
Lefkoşa  Büyükelçiliği,  Yardım  Heyeti  Başkanlığı  tarafından  KKTC
Başbakanlığına ve KKTC Ulaştırma Bakanlığına bildirilmiştir.

Tüm  yukarıda  değindiğim  belgelerden  de  görülebileceği,  bugüne  kadar,
kontrolörlük  işlemleri  gerek  KKTC  Sivil  Havacılık  Dairesi,  gerek  ise  Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
bağlamda, hiçbir referansa , kıstasa  veya standarda dayanmadan  ve söz konusu
kontrolörlük  hizmetleri ücretsiz  yapılabilecekken  bu  hizmetin  iki  özel  şirkete
astronomik bedellerle verilmesi hatalıdır.

5. Yurt dışında kurulan bu şirketlerle ilgili herhangi bir araştırma yapıldı
mı? Yöneticileri ile ilgili iyi karakter belgesi alındı mı?  

Devlet  İhale  Tüzüğü’nün  16.  maddesine  göre,  ekonomik  açıdan  en  avantajlı
teklifin belirlenmesinde kullanılacak kriterler ve bu kriterlere bağlı ağırlıklar, bu
Tüzüğe  ekli  EK-3  tablosunda  belirtilmektedir.  Bu  bağlamda,  üç  ana  kriter
aşağıda belirtmiş olduğum gibidir:
Teklif edilen fiyat - buna bağlı olarak en düşük veya en yüksek fiyat, fiyatların
keşif bedeli veya geçer fiyatla ilgisi nedir? 
Mesleki ve teknik yeterlilik - belirtilen evsaf ve şartlara uygunluğu nedir?
Mali ve ekonomik durum - son üç yıla ait Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulmuş
hesaplar varmıdır?
Sn.  Tahsin  Eruğruloğlu’nun,  söz  konusu  hizmet  alımı  ile  ilgili  herhangi  bir
ihaleye  çıkmadığı  nedeniyle  Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu’nun  yukarıda  belirtilen  3
ana kriter ile ilgili herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı aşikardır.
Sayın Tahsin Ertuğruloğlu gerekli belgeleri almayarak veya yöneticiler ile ilgili 
karakter  belgelerini  almayarak  Tüzüğün  30  (2)  (c)  maddesine  de  aykırı
davranmıştır.

 

!  8

Son  olarak,  kamuoyunu  aydınlatmak  maksadıyla,  hukuki  durumu
incelemeyi uygun görürüm.

Fasıl  149  Sözleşmeler  Yasası,  KKTC’de  Sözleşmelerle  ilgili  genel  ilke  ve
kuralları  düzenlemektedir.  KKTC  Ercan  Havaalanı’nın  “İşletme  Haklarının
Devredilmesine  İlişkin”  İşletme  Hakkı  Devri  Sözleşmesi    Ekonomi  ve  Enerji
Bakanlığı  ve  T&T  Havalimanı  İşletmeciliği  İnşaat,  Sanayi  ve  Ticaret  Şti  Ltd
arasında  aktolunmuş  bir  sözleşme  olup,  mezkur  sözleşme  tahtında  KKTC
Bayındırlık  ve  Ulaştırma  Bakanlığı,  teknik  ve  denetim  konularında  muhatap
Bakanlıktır.  Bu  sözleşme  tahtında,  Taşyapı  Taahhüt  Sanayi  ve  Ticaret  AŞ  ise
koordinatör şirkettir. 

Esas  Sözleşme’nin Denetim  ile  ilgili  olarak  22.  maddesi  tezekkür  edildiğinde,
söz  konusu  madde  tahtında  Bakanlık  tarafından  yapılan  hizmet  alımlarının
görevli  şirket  tarafından  ödeneceğine  dair  herhangi  bir  hüküm  içermediği
görülmektedir.

Bir  sözleşmenin  kurulabilmesi  için  tarafların  karşılıklı  irade  beyanlarının
birbirine uyumlu olması gerekir. Sözleşmeyi oluşturan şartların sözleşmede yer
alması  önem  taşımaktadır.  Sözleşmenin  kurulması  için  esaslı  noktalarda
anlaşmaya  varılması  zorunlu  olup,  bunlar  saklı  tutularak  ileriye  bırakılamaz.
Sayın  Tahsin  Ertuğruloğlu,  müteaddit  kez  11,250.000  ABD  Doların  (On  Bir
Milyon  İki  Yüz  Elli  Bin  Amerikan  Doları)  T&T  tarafından  ödeneceğini  ve
Devletimizin  bütçesinden  herhangi  bir  meblağ  çıkmayacağını  açıklarken, T&T
yetkilileri  ise  böyle  bir  madde  veya  şartın  sözleşmelerinde  bulunmadığını,  bu
nedenle söz konusu meblağları ödemeyeceklerini açıklamışlardır. 

Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu’nun  söz  konusu  sözleşme  tahtında  Devletimizin
bütçesinden  herhangi  bir  meblağ  çıkmayacağı  iddialarına  itibar  etmek
mümkün  değildir.  Şöyle  ki,  Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  TC  Büyükelçiliği’ne
yazdığı  yazı  tahtında  mezkur  11,250.000 ABD  Doların  (On  Bir  Milyon  İki
Yüz  Elli  Bin  Amerikan  Doları)  TC  Büyükelçiliği  tarafından  ödenmesini
talep  etmiş,  ancak  bu  talep,  TC  Büyükelçiliği  tarafından  bu  hizmetlerin
ücretsiz  yapılabileceği  gerekçesi  ile  reddedilmiştir.  Sn.  Tahsin
Ertuğruloğlu’nun TC  Büyükelçiliği’ne  yazdığı  bu  yazı,  mezkur  11,250.000
ABD  Dolarının  (On  Bir  Milyon  İki  Yüz  Elli  Bin  Amerikan  Doları)
ödenmesinin  T&T’nin  yükümlülüğünde  olmadığını  bildiğini
göstermektedir.  Keza,  Sn.  Tahsin  Ertuğruloğlu,  sözleşmenin  bu  meblağın
T&T  tarafından  ödenmesine  cevaz  verdiğine  gerçekten  inansaydı,  başka
mercilerden  bu  meblağın  ödenmesini  talep  etmeyecekti.  Gerek  Sn.  Tahsin
Ertuğruloğlu,  gerek  ise    T&T  şirketi,  bugüne  kadar  ödenen  meblağların şerh
düşerek  ödendiğini  belirtmiştir.  Bundan  da  anlaşılacağı  üzere,  taraflar  arasında
11,250.000 ABD  Doların  (On  Bir  Milyon  İki  Yüz  Elli  Bin Amerikan  Doları)

!  9

kimin  tarafından  ödeneceğine  dair  ihtilaf  mevcuttur.  Tarafların  ödeme  ile  ilgil
irade  beyanlarının  birbirlerine  uygun  olmadığı  açıkça  görülmektedir.  Hizmet
alımına ilişkin ödemenin kimin tarafından yapılacağı ile ilgili şartın sözleşmenin
içerisinde  yer  alması  gerekirdi.  Daha  önce  de  belirttiğim  üzere, sözleşmede
böyle  bir  şart  veya  koşul  bulunmamaktadır.  Bu  husus,  çok  ciddi  bir
eksikliktir ve ciddi bir idari ihmal teşkil etmektedir. Bu nedenle hiçbir yasal
dayanağı olmayan KKTC Ulaştırma Bakanlığı’nın kararının geri alınması
veya  iptal  edilmesi  ve  yargı  yolunun  ivedilikle  açılması  gerekmektedir.
Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu kararına tabi şirketlerin Devletimiz aleyhine
herhangi  bir  yasal  işlem  başlatmaları  ve  davalarında  başarılı  olmaları  halinde, 
Devletimiz  ve  keza  İyi  İdare  Yasası  tahtında  Sayın  Tahsin  Ertuğruloğlu
doğabilecek zararı ödemek zorunda kalabilirler. 

 

 

        Emine DİZDARLI
 Yüksek Yönetim Denetçisi
         (Ombudsman)

 

Dağıtım:KKTCumhubaşkanlığı
               KKTC Başbakanlığı
               KKTC Ulaştırma Bakanlığı


banner139
Son Güncelleme: 22.01.2016 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.